PLANEERINGUD

Upa küla Kustu detailplaneeringu avalikust väljapanekust teatamine

Lääne-Saare Vallavalitsuse 17. novembri 2015 korraldusega nr 666 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Upa küla Kustu detailplaneering (katastriüksuse katastritunnus 27003:001:0986) pindalaga ca 4,4 ha.

Planeeringu eesmärk on olemasoleva hoonestatud krundi jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtteline lahendamine ja keskkonnatingimuste seadmine. Käesolev detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kehtiva kontaktvööndi ühisplaneeringuga ning vastab kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.–20. detsembril. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööpäevadel Lääne-Saare vallamajas (Marientali tee 27, Kuressaare) sekretäri juures infolauas ja valla kodulehel aadressil:

http://laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Lääne-Saare Vallavalitsuse nimele või e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22. detsembril kell 16 Lääne-Saare vallamaja III korruse saalis.

Print Friendly, PDF & Email