KES ON KES

Helle Alas
finantsjuht, vallavalitsuse liige
45 20 459
helle.alas@laanesaare.ee

Minu töö on korraldada valla finantsalast tegevust: eelarve koostamine hallatavate asutuste alaeelarvete põhjal, eelarvestrateegia koostamine kehtiva arengukava alusel, eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise kontrollimine, majandusaasta aruande koostamine ja muu tegevus, mis on otseselt seotud valla rahaliste vahendite liikumisega. Koostan volikogu ja vallavalitsuse eelnõusid, mis puudutavad otseselt finantsalast tegevust. Juhendan vanemraamatupidajate tööd. Suhtlen hallatavate asutuste juhtide ja alaeelarvete käsutajatega. Aruandekohustus on nii volikogu kui ka vallavalitsuse liikmete, volikogu komisjonide liikmete ja teiste seadusandlike organisatsioonide (nt riigikontroll, rahandusministeerium jt) ees.


Liivi Nurja
vanemraamatupidaja
tel 45 20 460
liivi.nurja@laanesaare.ee

Minu peamised tööülesanded Lääne-Saare valla finantsosakonnas on töötasude arvestus ja aruandlus; põhivarade, kuluinventari ja materjalide arvestus, inventuurid; kassaoperatsioonid.


Piret Sepp
vanemraamatupidaja
tel 45 20 469
piret.sepp@laanesaare.ee

Tegelen e-arvekeskusesse saabuvate arvetega: nende sisu kontroll, raamatupidamislik konteerimine ja kinnitamiseks saatmine vastavatele ametnikele-töötajatele; vallavalitsusest väljasaadetavate arvete koostamine, laekumiste kontrollimine, võlglastega tegelemine; lähetusaruannete kontrollimine, nende sisestamine raamatupidamisprogrammi.

Print Friendly, PDF & Email