VALLAVOLIKOGU OKTOOBRIKUU ISTUNGID

Vallavolikogu oktoobrikuu istung toimus 15. oktoobril volikogu saalis

Päevakorras olid järgmised teemad:
• Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019.
• Kiideti heaks valla arengukava aastateks 2015–2025 ja otsustati suunata avalikule väljapanekule.
• Suur-Rahula külas asuv valla sotsiaaleluruum otsustati nimetada eluruumiks.

Volikogu järgmine istung toimub esmaspäeval, 19. novembril volikogu saalis.


 

9. oktoobril

• kinnitati allasutuste struktuuri muudatused (gümnaasium, lasteaed ja muusikakool);
• kinnitati muusikakooli eelklassi õppemaks;
• kujundati seisukoht volikogu revisjonikomisjoni akti nr 3 kohta;
• Hindu küla Tagu katastriüksuse jagamine;
• kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Orissaare alevikus Aia tn 4, Võidu tn 34, Võidu tn 36A;
• määrati ühissõidukipeatuste kohanimed;
• Pulli küla Oru kinnistule ja Oe-Jaani kinnistule sund­valduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks.

12. oktoobril
• kingi vastuvõtmine – Mihkli kinnistu Põripõllu külas;
• õpilastele sõidusoodustuse andmine;
• sotsiaalavaldusTe rahuldamine ja mitterahuldamine;
• katastriüksuste sihtotstarbe muutmine;
• maa riigiomandisse jätmine;
• materiaalse põhivara, kinnisvarainvesteeringute ja bilansiväliste varade inventeerimise, arvelevõtmise, mahakandmise ja ümberhindamise komisjoni koosseisu kinnitamine;
• kasutusloa väljastamine (Saikla külas Puidukoja pui­dutootmishoone laiendamine; Orissaare alevikus Kuivastu mnt 41 ärihoone laienda­mine);
• projekteerimistingimuste väljastamine (Suur-Rahula küla Päärna rikete vähendamine);
• puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus (Pulli küla Simmu mü).

19. oktoobril
• muudeti vallavalitsuse 22.09.2015. aaasta korraldust nr 173 “Enampakkumise korras vallavara müük”;
• anti välja kasutusluba Taaliku sadama elektripaigaldiseks.

27. oktoobril
• anti volitused muusikakooli direktorile väikevara müügiks;
• anti välja projekteerimistingimused Orissaare alevikus Koidu tn 12 ja Sadama 2 abihoone püstitamiseks;
• anti välja kasutusload Kuivastu mnt 29 koolihoone ümberehituseks, Liigalaskma küla Põlma abihoone püstitamiseks;
• sotsiaalavalduste rahuldamine;
• avatud hankemenetluse “Orissaare valla lumetõrjetööd 2016–2020” väljakuulutamine.

Print Friendly, PDF & Email