VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung toimus 13. oktoobril.

Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine

Kinnitati Kärla vallas Kogula külas asunud Sakka talu õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja määrati kompensatsioon kolmele õigustatud subjektile.

Hoonestusõiguse seadmine

Seati hoonestusõigus Kärla alevikus asuvale Ülejõe tn 7 maaüksusele.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati Kärla alevikus Pargi tn 9A asuva puurkaevupumpla teenindamiseks vajalik maa, lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Mändjala külas Kuberneri ja Mere katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress Muratsi külas Tinore katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kuke külas Kännu ja Sihimetsa katastriüksuse liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Määrati koha-aadress ja sihtotstarve Kuke küla Siimumetsa ja Kadariku ning Jõe küla Sassijaani katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kuke külas Mõisametsa ja Kopli katastriüksuse liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Jõe külas Tänava, Laosaaru ja Soometsa katastriüksuse liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Määrati koha-aadress ja sihtotstarve Jõe küla Porsametsa ja Heinamaa ning Õha küla Leeri katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele.

Ehitusloa andmine

Ehitusluba anti elamu ehitamiseks eraisikule Pähklimetsa tee 1 Kudjape alevikus; elamu ehitamiseks eraisikule Nunnu mü Arandi külas; elamu ja abihoone ehitamiseks eraisikule Lõokese mü Mändjala külas.

Projekteerimistingimused

Abihoone projekteerimiseks eraisikule Rehe mü Pähkla külas; abihoone projekteerimiseks eraisikule Tervise tee 2 Mändjala külas; elamu projekteerimiseks eraisikule Asti mü Vaivere külas.

Muud küsimused

Pikendati hajaasustuse programmi projekti ja aruande esitamise lõpptähtaega.

Anti Lümanda põhikooli soojuspumpade kasutusluba.

 

Vallavalitsuse istungid toimusid 21. ja 27. oktoobril.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kotlandi külas Kaavi-Reediku ja Kaavi-Mardi katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati Praakli küla katastriüksuse lähiaadressiks Männikivi.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Endla külas Metsakopli ja Kristiina katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Koimla külas Lülle-Kelmani katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Nasva alevikus Ülejõe tn 10 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Nasva alevikus Sõrve mnt 44 / Ülejõe tn 1 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

Otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Kadaka detailplaneeringule Abruka külas.

Projekteerimistingimused

Elamu projekteerimiseks eraisikule Mereranna mü Muratsi külas; seikluspargi laienduse projekteerimiseks Hallikivi mü Vennati külas; tootmishoone laienduse projekteerimiseks OÜ-le Goldfish Kalamu mü Nasva alevikus.

Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise menetlus

Alustati Kuuse külas asunud endise Kuuskmetsa talu maa kompenseerimismenetlust.

Kasutusloa andmine

Kasutusluba anti elamule Nurga mü Ansi külas; tiikidele Metsa-Johani mü Laadjala külas.

Ehitusloa andmine

Ehitusluba anti elamu ehitamiseks eraisikule Laheküla tee 24 Lahekülas.

Hoonestusõiguse seadmine

Otsustati koormata hoonestusõigusega Jõe külas asuv Puidukoja mü selle omaniku Lonaks OÜ kasuks.

Määrati Kärla alevikus Kooli tn 5 asuva reoveepuhasti teenindamiseks vajalik maa, lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati Mõisakülas asuva puurkaevupumpla teenindamiseks vajalik maa, lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati Leedri külas asuva reoveepuhasti teenindamiseks vajalik maa, lähiaadress ja sihtotstarve.

Riigihanked

Otsustati korraldada investeerimislaenu hange (21.10.2015 istung).

Kinnitati lihthanke “Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt üle antavate ohtlike jäätmete kogumine ja vedu” tulemused.

Sotsiaaltoetused

Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 19-le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele.

Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 18-le puudega isikule.

Nõustuti täiendava sotsiaaltoetuse maksmisega 5-le puudega lapse perele.

Muud küsimused

Vaadati läbi ühtse haridusruumi lepingu projekt ja suunati see arvamuse andmiseks volikogu hariduskomisjonile ning arengu- ja eelarvekomisjonile (21.10.2015 istung).

Moodustati hindamisrühm tegevus-arengutoetuste taotluste läbivaatamiseks.

Kinnitati valla ühissõidukipeatuste korrastatud nimed.

Kooskõlastati Kärla lasteaia 2011–2015 õppeaasta sisehindamise aruanne.

Nõustuti Sõmera külas asuva Tuulikuplatsi kinnistu tasuta kasutada andmisega MTÜ-le Sõmera Küla Selts.

Täiendati valla raamatupidamise sise-eeskirja.

Toetati MTÜ-d Saaremaa Merispordi Selts sporditegevuse vahenditest.

Pikendati valla tänavavalgustuse hooldustööde lepingut kuni 31.12.2015.

Arutati OÜ Sakadak avaldust endise Randvere koolimaja saali kasutuselevõtuks tootmisruumina.

Raamatukogutöötajate pöördumine palkade ühtlustamiseks vaadatakse läbi valla 2016. a eelarve menetluse käigus, arvestades siseauditi arvamusega.

Sõlmitakse leping SÜG-i õpilaskoduga J. S.-i majutuskulude hüvitamiseks.

Otsustati arvestada P. J. sporditoetuse taotlusega 2016. aasta eelarve koostamisel.

Andrus Lulla,

vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email