PLANEERINGUD

Mullutu küla Hiiepõllu kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 12.10.2015 otsusega nr 1-3/15/53 tunnistati osaliselt kehtetuks Mullutu küla Hiiepõllu kinnistu detailplaneering. Hiiepõllu detailplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 7. juuli 2010 otsusega nr 37. Planeeringu eesmärk oli olemasoleva Hiiepõllu kinnistu jagamine üheks tootmismaa- ja teemaakrundiks ning kaheks elamumaakrundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine. Planeeringuala suurus on 8,3 ha. Elamumaa kruntidele on Hiiepõllu detailplaneeringuga määratud järgmine ehitusõigus: maksimaalne ehitusalune pindala 300 m2 (sh elamu kuni 180 m2 ja abihooned 60 m2), maksimaalne kõrgus 8 m, kuni 2 korrust, katusekalded 30°–45°. Planeeringualas asuv Hiiepõllu tee 3 kinnistu omanik esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 14. septembril 2015 avalduse Mullutu küla Hiiepõllu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, kuna detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ei ole kinnistu omanikule sobiv. Nimelt soovib kinnistu omanik suurendada maksimaalset ehitusalust pindala ca 35% ja muuta katusekallet.

Hiiepõllu tee 3 maaüksus asub Kaarma valla üldplaneeringu (edaspidi üldplaneering) maakasutuse kaardil haljasmaal. Vastavalt üldplaneeringule saab ehitusõiguse väljaspool käesoleva üldplaneeringuga reserveeritud elamu- ja segahoonestusalasid katastriüksus alates 2 hektarist. Hiiepõllu tee 3 maaüksuse suurus on 2,7 ha. Seega saab Hiiepõllu tee 3 maaüksusele anda ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasoluta.

 

Kadaka detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Lääne-Saare Vallavalitsus otsustas 27.10.2015. a korraldusega nr 618 mitte algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist Lääne-Saare valla Abruka küla Kadaka (34801:014:0092) maaüksuse detailplaneeringule. Korraldusega nr 29 (9.07.2014) algatatud detailplaneeringu eesmärk on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine, keskkonnatingimuste seadmine, tehnovõrkude lahendamine.

Lähtuvalt eelhinnangust ei oma kavandatav tegevus olulist strateegilist keskkonnamõju ning kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Lääne-Saare valla kodulehel http://www.läänesaare.ee/ ja Lääne-Saare Vallavalitsuses (Marientali tee 27, Kuressaare, tel 45 20 450).

Print Friendly, PDF & Email