Vastus vallavanemate pöördumisele (1)

Riigihalduse ministri Arto Aasa vastuskiri Ruhnu vallavanema Jaan Urveti, Vormsi vallavanema Tanel Viksi ja Kihnu vallavanema Ingvar Saare pöördumisele (“Saarvallad tahavad jätkata iseseisvaina ka edaspidi”, SH 25.09)

Täname teid ettepanekute esitamise eest kohaliku omavalitsuse reformi teemadel. Esitasite ettepaneku sätestada seaduses väikesaartele erand maakonnaülese omavalitsusliidu asutamiseks. Vabariigi valitsus on koalitsioonileppes leppinud kokku mitmetes punktides, mis on suunatud omavalitsuste koostöö soodustamisele. Näiteks Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019 (edaspidi VVTP) /—/  kohaselt sätestatakse seaduse tasandil omavalitsustele ülesanded ja reguleeritakse omavalitsuste ühisasutuste tegevus, et omavalitsused saaksid tagada teenuste osutamise ühtlaselt kõikjal Eestis. Rõhutatakse omavalitsuste koostöö tugevdamise vajadust maakonnatasandi ülesannete täitmiseks, luues selleks igasse maakonda horisontaalset koordineerimist võimaldava ühend­asutuse ning seatakse sihiks omavalitsuslike ülesannete üleandmine maavalitsustelt ühend­asutustele (või piisava suuruse ja võimekuse korral -omavalitsustele).

Lähtudes VVTP-s kokkulepitud suundadest ning asjaolust, et pärast kohaliku omavalitsuse reformi rakendumist väheneb oluliselt maakonnas olevate omavalitsusüksuste arv, on plaanis maakondlike kohalike omavalitsuse üksuste liitude korraldust muuta.

Muu hulgas on töös ettepanekud võimaldada maakondlike omavalitsusliitude asemel moodustada ka piirkondlikke omavalitsusliite, näiteks mitme maakonna üleselt. See säte võimaldaks ka väikesaartele ühise liidu asutamist. Ühtlasi tervitame plaani palgata väikesaarte poolt moodustatava piirkondliku omavalitsusliidu juurde ühiseid spetsialiste, kes teenindaks kõiki ühinenud saarvaldu. See on üheselt kooskõlas haldusreformi üheks suunaks oleva tugiteenuste parema ja efektiivsema tagamise nimel nende funktsioonide konsolideerimisega ühistesse keskustesse.

Teiseks, esitasite ettepaneku, et väikesaared ja saarvallad oleksid haldusreformi kontekstis erisusseisus ja saaksid jätkata iseseisvate omavalitsusüksustena. Kohaliku omavalitsuse reformi läbiviimisel on plaanis haldusreformi eelnõus sätestada elanike arvu kriteeriumid ning reguleerida vabariigi valitsuse kaalutlusõiguse alused demograafiliselt ja geograafiliselt põhjendatud juhtudel erandite tegemiseks. Saarvaldadele erandi võimaldamine on plaanis esitada ettepanekuna otsustamiseks kohaliku halduse reformi valitsuskomisjonile ja valitsusele.

Erandite rakendumine ei ole seadusest tulenev õigus, vaid valitsuse igakordne kaalutlusotsus, lähtudes konkreetsetest oludest ning tuginedes muuhulgas ka piirkondlike komisjonide esitatud vastavatele ettepanekutele, st et seaduses sätestatakse alused erandite kehtestamiseks, mitte erandid ei kohaldu automaatselt kõigile väikesaartele.

Võtame teie esitatud ettepanekuid edasisel haldusreformi kontseptsiooni ja seaduseelnõude aruteludel arvesse.

Print Friendly, PDF & Email