Vallavalitsuse istung

Vallavalitsuse istung toimus 29. septembril.

Projekteerimistingimuste andmine

– elamu projekteerimiseks eraisikule Männiku kinnistul Uduvere külas;

– saun-suvila projekteerimiseks eraisikule Tammeoja kinnistul Vaivere külas.

Maakorralduslikud toimingud

Anti seisukoht vallas asuvate katastriüksuste kohta nende riigi omandisse maareservi jätmiseks.

Määrati lähiaadress Mändjala küla Punnivälja katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Muud küsimused

Otsustati korraldada lihthange Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanike poolt üle antavate ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks.

Otsustati välja maksta Lääne-Saare valla külade päeva rahalised autasud külaseltsidele.

Kinnitati Kõrkküla küla Niidu talu kanalisatsioonisüsteemi hajaasustuse programmi lõpparuanne.

Keelduti ehitusloa andmisest.

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest Mõnnuste küla Haaviku kinnistu omanik 1.10.2015 kuni 30.04.2016.

Vaadati läbi volikogule esitatavad määruste eelnõud.

Arutati valla eelarvestrateegiat 2016–2030.

Anti kinnistuskirjad MTÜ-dele Randvere Heaks ja Atla Küla Selts KOP-i programmi esitatud projektidele.


Vallavalitsuse istung toimus 6. oktoobril.

Ehitusloa andmine

– abihoone ehitamiseks eraisikule Rüütli mü Viira külas;

– abihoone ehitamiseks eraisikule Mäe-Raavi  mü Mõnnuste külas;

– õpperaja ehitamiseks MTÜ-le Eesti Loodushoiu Keskus Viidu külas.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Munitsipaalomandis olevale Juhani teele ja Mihkli teele Upa külas seati isiklik kasutusõigus pindalaga 60 m²  Elektrilevi OÜ kasuks.

Maakorralduslikud toimingud

Uus sihtotstarve määrati Irase küla Peetriõue katastriüksusele.

Lähiaadress määrati Muratsi küla Ringi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Projekteerimistingimused

– elamu elektriliitumise projekteerimiseks OÜ-le Keskkonnaprojekt Kannikese tee 11 Praakli külas;

– elamu projekteerimiseks eraisikule Sõrve mnt 41A Nasva alevikus.

Muud küsimused

Alustati Kogula küla Sakka talu õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise menetlust.

Muudeti valla kriisikomisjoni koosseisu.

Kinnitati sotsiaalkomisjoni ranitsatoetuse väljamaksmise otsus 78-le esmakordselt kooli mineva lapsega perele summas 12 480 eurot.

Kinnitati valla põhikoolide hoolekogu koosseisud.

Kinnitati valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogu koosseisud.

Anti Aste lasteaia maasoojuspumba kasutusluba.

Otsustati korraldada 29.10 külavanemate ümarlaud Nasva klubis.

Suunati volikogule valla eelarvestrateegia 2016–2019 ja valla arengukava 2015–2023 (2030).

Otsustati tellida vallavalitsuse kui organisatsiooni ja valla allasutuste struktuuri audit soodsaima pakkumuse esitanud Interna OÜ-lt 2015. aasta IV kvartalis.

Võeti teadmiseks ülevaade läbirääkimistest AS-iga Kuressaare Sanatoorium ja otsustati volikogu sellest teavitada.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email