Linnavalitsuses juhtuvad protokollidega kummalised lood (12)

Mai Takkis ja Andres Tinno

Mai Takkis ja Andres Tinno

Kuressaare linnavalitsuse ühe koosoleku protokolli on kantud rahandusnõunik Mai Takkise öeldud laused, mida Takkis omaks ei tunnista.

Linna rahandusnõunik Mai Takkis ütleb, et linnavalitsusest ametlikult väljasaadetud protokollis ei ole mitte tema sõnad, vaid Lääne-Saare vallavanema Andres Tinno kommentaarid ja hinnangud. Samuti panevat ajakirjanik talle sõnu suhu.

Vana asi

Tegu on üsna vana asjaga. Nimelt protokolliga 4. augustist 2014. Just nimelt siis toimus Kuressaare linnavalitsuses Kuressaare linna ja Kaarma valla esindajate kohtumine, arutamaks ühtse haridusruumi lepingu jätkamist.

Saarte Hääleni jõudis segadus seetõttu, et väidetavalt hakkasid haridusruumi-teemalised läbirääkimised kiiva kiskuma just ühel sellisel koosolekul toimunud sõnavahetuse tõttu. Sõnavahetuse osalised olid Kaarma vallavanem Andres Tinno ja linna rahandusnõunik Mai Takkis. Sellekohast arvamust on avaldanud inimesed mõlemalt poolt “rindejoont”, arusaadavatel põhjustel nad lehes nimeliselt esineda ei taha.

Kas isiklik kokkupõrge?

Olukord rohkem kui aasta tagasi oli pingeline. Algamas oli Ida-Niidu lasteaia uuendamine ja vastavalt lepingule pidi selle rahastamises osalema ka vald. Samas ei olnud täpselt kokku lepitud, mis mudeli järgi rahastamine käib. Kaarma vallal oli selleks ajaks juba käimas ühinemine Kärla ja Lümanda vallaga ning igasugune raha väljaandmine tuli nüüd kinnitada ka teiste valdade volikogudes.

Saarte Hääle käsutuses oleva koosoleku protokolli kohaselt tutvustas linnavalitsus seal lasteaia renoveerimise kolme erinevat rahastuskava. Vallale oli nendest variantidest teada antud vahetult enne koosolekut. Ühe nendest pidi vald siis valima. Vallavanem Andres Tinno avaldas rahulolematust, öeldes, et nii need asjad ei käi. Ühinemise tingimustes ei ole tegemist mitte ainult Kaarma valla eelarvega.

Arutelus järgneb nüüd lõik: “Andres Tinno sõnul on Kuressaare linna finantsosakond jätnud Kaarma valla informeerimata oma eelarvestrateegia muudatustest ühtse haridusruumi finantseerimisel ja võimalikest Kaarma vallale tekkivatest kohustustest seoses lepingujärgse kaasfinantseerimisega. Seega ei ole toimunud õigeaegset kaasamist ja lepingu punkti 10 täitmist. Samuti ei ole Kaarma valda kaasatud projekti ettevalmistusprotsessi.”

Ning siis: “Mai Takkis vastas, et ühtse haridusruumi kokkulepe on kahe omavalitsuse vaheline leping. Kaarma vallavanemal puudub teadmine Kuressaare linnavalitsuse töö- ja asjaajamise korraldusest ning osakondade ja ametnike õigustest ning kohustustest. Vallavanem saab soovi korral kommenteerida Kaarma valla ja vallaametnike tegemisi või tegemata jätmisi. Seega võiks lõpetada süüdistamised, leida lahendus, kuidas edasi minna. Kaarma valla lapsed on linna lasteaias, linn peab renoveerima Ida-Niidu lasteaia.”

Saarte Hääle allikate väitel sellest vallavanema ülaltoodud repliigist kogu protsessi venimine alguse saigi.

Erinevad protokollid

Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno ütleb, et märkuste tegemine on tähelepanu juhtimine vigadele, mida annaks vältida. See pole kellegi solvamine. “Teen ka ise vigu ja saan märkusi. See on üht liiki tagasiside. Loomulikult on parim tagasiside kiitus, kuid tol korral oli see välistatud ja olen sellel arvamusel siiani,” räägib Tinno.

Mai Takkis ütleb, et ajakirjanikule eravestlustes esitatud anonüümseid hinnanguid läbirääkimiste ja nende tulemuslikkuse kohta ei oska tema kuidagi kommenteerida. “Kommenteerida saab konkreetsete inimeste konkreetseid väiteid,” märgib ta.

Takkis lisab, et linna eelarvestrateegiasse olid selle koostamise ja kinnitamise ajaks kavandatud kindlad ja kokkulepitud tegevused. “Seetõttu polnud eelarvestrateegia koostamisel Kaarma vallale midagi teatada ega teatamata jätta,” kinnitab Takkis. Tema sõnul tegi finants­osakond oma tööd ning teiste omavalitsustega räägivad läbi ja sõlmivad kokkuleppeid vastavalt volitustele valitsuse liikmed.

Pärast seda, kui Saarte Hääl oli küsinud Mai Takkiselt kommentaari, saatis ta kirja, et tema käes olevast protokollist ei nähtu, nagu oleks ta nii öelnud. “Teie poolt minu suhu pandud tsitaatide võrdlemiseks palusin veel protokolli üle kontrollida, ja nii see on,” kirjutas Takkis.

Ta edastas ka linnavalitsusest 13.08 valda saadetud protokolli, kus Mai Takkise repliiki tõepoolest sees pole. “Teie meili lisas on ilmselt vallavanema isiklikud kommentaarid ja hinnangud, mitte koosoleku ametlik protokoll, mille mõlemad pooled on heaks kiitnud,” märkis Takkis.

Saarte Hääle käes olev protokoll on pärit Lääne-Saare vallast, kust leht küsis kinnitust liikvel olevatele juttudele võimaliku sõnavahetuse kohta. Nüüd pärisime ka vallavanem Tinnolt, kuidas on võimalik, et protokollid omavahel  erinevad.

Vallavanema andmeil saadeti protokoll valda 13. augustil, seejärel saatis tema linna omapoolsed parandused ning hiljem saadeti talle ka parandatud versioon. Kuupäeva 19.08 kandev viimati parandatud protokoll sisaldab Tinno ütlusi ning huvitaval kombel on protokolli tekkinud ka Mai Takkise jutt.

Saarte Hääl küsis rahandusnõuniku käest uuesti, et kas ta jääb “vallavanema hinnangute” juurde või oskab ta protokollide erinevust selgitada. Nüüd Mai Takkis rohkem selleteemalisi selgitusi ei jaganud. Ütles vaid, et on oma vastused ajakirjaniku küsimustele andnud.


Vallavanem ja linnapea: sõna sõna vastu

Kuressaare linnapea Madis Kallas ja Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno mäletavad valla maksetega ühisesse haridusruumi seonduvat erinevalt. Nii selgus neljapäevases linnavolikogus, kus mõlemad omavalitsusjuhid sõna said.

Teemaks oli Reformierakonna eelnõu tühistada Kuressaare linnavolikogu detsembris tehtud otsus ühtse haridusruumi lepingu lõpetamise kohta. Volikogu hariduskomisjoni esimehe Anneli Meistersoni sõnul ei toeta komisjon eelnõu, kuna on juba uued arengud ning ehk sõlmitakse ikkagi uus leping.

Seepeale ütles linnapea Madis Kallas, et lepingu sõlmimist takistab ka asjaolu, et Lääne-Saare vald ei ole tasunud sel aastal ette nähtud investeeringuraha. Enne kui pole raha, ei tule ka lepingut.

Volikogu istungil viibinud Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno märkis, et suvel toimunud kohtumisel lepiti kokku, et raha makstakse, kui uus leping on sõlmitud, või on garantii, et see leping tuleb. Kallas vastas, et vallavanem eksib ja seepeale lõpetas volikogu esimees Toomas Takkis sõnavõtud, kuigi Lääne-Saare vallavanem avaldas soovi linnapea viimasele arvamusavaldusele midagi lisada. Volikogu Reformierakonna eelnõu ei toetanud.

Eile Saarte Häälega vesteldes jäid nii Kallas kui ka Tinno oma volikogus öeldud sõnade juurde.

„Sellist kokkulepet olnud ei ole, kus ma oleks nõustunud enne uue

kokkuleppe allkirjastama ja alles siis kehtivate kohustuste täitmist Lääne–Saare vallalt ootama jääma,“ kinnitas Kallas. „Me rääkisime sellest küll, aga ma väljendasin ennast korduvalt väga selgelt, et enne peavad olema kohustused täidetud.“

Linnapea märkis , et vald pole ka allkirjastanud 2015. a investeeringute kava.

Vallavanem ütles, et linn on tõepoolest esitanud omapoolse lepinguprojekti, kuid see on pigem kaasfinantseerimisleping, mitte ühtse haridusruumi leping. Valla kaasamist haridusruumi temaatikaga seotud küsimustesse see leping ette ei näe.

Samas lisas ta, et ka linn on tegelikult aru saanud lepingu vajalikkusest. “Kui ka nemad saavad  aru, et lisaks finantseerimisele on oluline ühine valdkonna planeerimine, siis peaks tulemus hea olema,” arvas Tinno, viidates, et küllap vaieldakse edasi.

Mis puutub maksmata rahasse, siis vallavanema sõnul oli neil selline kokkulepe, et enne sõlmitakse leping.

“Mittemaksmine on tagajärg,” kinnitas Andres Tinno. Tema sõnul on linn alati lubanud kaasata vald haridusruumi aruteludesse (näiteks riigigümnaasiumi teemal – R. V.). Vallavanem märkis, et ka omaaegne tüli algas sellest, et kaasamist ei olnud.

Linnapea Kallas oli optimistlik, avaldades lootust juba järgmisel volikogu istungil lepinguga ühele poole saada. Tema sõnul on tegu sisuliselt vana leppega, mis vahepeal lõpetati. Uus kokkulepe on tema sõnul muudetud tänapäevasesse õigusruumi sobivamaks ja lisatud on olemasolevad juriidilised partnerid, hoiurühmade temaatika ja haridusruumi mõjuala.

Print Friendly, PDF & Email