Enampakkumine

Orissaare vallavalitsus  müüb suulisel enampakkumisel kaks hoonestatud kinnistut:

1. Hoonestatud kinnistu asukohaga Sadama tn 4 Orissaare alevik Saare maakond (pindala 1530m², katastritunnus 55001:008:0336, kinnistu nr 4029234, 100% elamumaa)– alghinnaga 10 000 €

2. Uuel kinnistu omanikul on kohustus lammutada kinnistul asuv kahekordne puidust elamu.

3. Hoonestatud kinnistu asukohaga Kaluri tn 2 Orissaare alevik Saare maakond (pindala 1160m², katastritunnus 55001:008:0341, 100% ühiskondlike ehitiste maa) – alghinnaga 41 000 €

4. Suuline enampakkumine viiakse läbi vastavalt Orissaare vallavolikogu 27.08.2010 määrusele nr 28 “Orissaare valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord”.

5. Suuline enampakkumine toimub Orissaare vallavalitsuses volikogu saalis aadressil Kuivastu mnt 33, Orissaare alevik, Saare maakond 30.oktoobril 2015 kell 11.00

6. Suulise enampakkumise osalustasu on 20 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast. Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb maksta 30. oktoobriks kella 10.00 Orissaare vallavalitsuse arveldus-arvele EE032200001120137030 Swedbank AS.

7. Osalustasu ei tagastata (osalustasu tagastatakse pakkujale juhul, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks seoses enampakkumise korraldamise reeglite rikkumisega). Enam-pakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka, kui enampakkumise võitja täidab punktides 10, 11 ja 13 esitatud nõuded. Ülejäänud enampakkumisest osavõtnud isikutele tagastatakse tagatis-raha 15 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

8. Suulise enampakkumise samm on 10 000 € puhul 250 €; 41 000 € puhul 600 €.

9. Suulisel enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada valla varakomisjonile järgmised dokumendid:- isikut tõendavad dokumendid;- esindusõigust tõendavad dokumendid;- maksedokumendid enampakkumise osavõtutasu ja  tagatisraha tasumise kohta.

10. Suulisest enampakkumisest osa võtta soovivad isikud registreeritakse. Pakkujana registreerunud isikud annavad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest.

11. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma vara müügihinna enne müügilepingu sõlmimist Orissaare vallavalitsuse arvel-dusarvele EE032200001120137030 Swedbank AS või notari deposiitarvele.

12. Müügileping sõlmitakse hiljemalt ühe kuu jooksul enam-pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstege-mist.

13. Müügihinna mittetasumise korral, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist.

14.13. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalselt tõestatud müügileping. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse regist-reerimise kulud tasub ostja.

Print Friendly, PDF & Email