Püsiühenduse komisjon tuleb taas kokku (20)

Ligemale kolmeaastase vaheaja järel koguneb oktoobris Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjon. Põhjuseks, et püsiühenduse planeerimisega tekkinud ummikseis on hakanud takistama Saare maakonnaplaneeringu koostamist.

2013. aasta juulis tegi vabariigi valitsus Saare maavanemale ülesandeks panna maakonnaplaneeringu koostamise käigus paika Suure väina võimaliku püsiühendusega seotud maanteekoridori lõigud ja püsiühenduse trass.

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus jaanuaris konsultatsioonifirmas Hendrikson & Ko valminud analüüsis “Suure väina püsiühenduse mõjud Natura 2000 võrgustiku aladele” jõuti aga järeldusele, et Natura reeglistikust lähtuvalt pole silla ehitamine praegu võimalik.

Analüüs tuvastas püsiühenduse keskkonnamõju strateegilist hindamise aruannet vaagides mitmeid aspekte, mille mõju on keskkonnale suure tõenäosusega oluliselt negatiivne. Arvestades kohtupraktikat ja Euroopa Kohtu poolt Natura aladel toimetamisega seoses välja antud juhtnööre, ei võimalda loodusväärtuste ohtuseadmine sillatrassi kavandamist üldplaneeringu raames jätkata. Seega on püsiühenduse planeerimisel tekkinud vastuolud, millest tulenevalt pole olnud võimalik maakonnaplaneeringu menetlust kavandatud ajakava kohaselt läbi viia.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo ütles, et 13. oktoobril majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimuva asjatundjate komisjoni istungi eesmärk on arutada tekkinud probleeme ja võimalikke lahendusi ning vajadusel teha valitsusele ettepanekud otsustamiseks. Näiteks on üks võimalus kaaluda püsiühenduse kavandamist uues planeerimisseaduses väljapakutud riigi eriplaneeringu kaudu.

 

Print Friendly, PDF & Email