VALLAVOLIKOGU TEATED

Lääne-Saare vallavolikogu 2. septembri istungil osales 17 volinikku, puudus kaks volinikku.

Päevakorras oli seitse punkti.

Kinnitati huvihariduse toetamise kord. See reguleerib Lääne-Saare valla põhi- ja keskharidust omandavate laste ja noorte huvihariduse toetamist valla eelarvest.

Kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (27).

Kehtestati Kingu detailplaneering Mändjala külas. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Tunnistati kehtetuks Kaarma vallavolikogu 15.12.2010 otsus nr 80 “Linnaliini bussipiletite kompenseerimine”.

Arengu- ja eelarvekomisjoni esimees andis ülevaate komisjoni tööst I poolaastal.

Vallavanemale anti volitused läbirääkimiste alustamiseks. Läbirääkimisi alustatakse hotelli Saaremaa Valss osas vallale sobiva rendihinna või omandamise hinna küsimuses.

Vallavanem andis infot hetkel toimuva kohta.

Vallavolikogu järgmine istung toimub 12. oktoobril kell 15 vallamajas volikogu saalis.

Kaire Müür,
õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email