PLANEERINGUD

Mändjala küla Kingu detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Saare Vallavolikogu 2. septembri 2015 otsusega nr 47 kehtestati Mändjala külas Kingu detailplaneering pindalaga ca 2 ha.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse ja juurdepääsu määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 2 ha. Vastavalt planeerimisseaduse (vastu võetud 13.11.2002) paragrahvile 22 koostati detailplaneering lihtsustatud vormis ja planeeringu avalikku väljapanekut ei korraldatud.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi kehtiva ühisplaneeringuga ning vastab kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal tööpäevadel Lääne-Saare vallamajas (Marientali tee 27, Kuressaare) ja valla kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud

 

Print Friendly, PDF & Email