Keskkonnaamet paadikuure ehituskeeluvööndisse ei luba (10)

Mustjala vallavalitsus ei olnud rahul keskkonnaameti otsusega mitte vähendada ehituskeeluvööndit Ninase külas, kuid keskkonnaamet jäi kõigutamatuks.

Märtsikuus kirjutas Saarte Hääl, et keskkonnaamet soovitab Mustjala vallavalitsusele ehitada Ninase külla ühiskasutatav lautrite ala. Soovitus oli ajendatud vallavalitsuse esitatud ehituskeeluvööndi vähendamise taotlustest, mida keskkonnaamet ei rahuldanud. Nimelt soovitakse nelja detailplaneeringu alusel rajada kokku kümme paadikuuri Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse. Need on Ninase ja Kugalepa küla Küdema laheääre, Ninase küla Adamsi, Vahe ja Anne maaüksuse detailplaneeringud.

Juuni alguses saatis vallavanem Kalle Kolter keskkonnaametile uue kirja, milles esitas mitmeid omapoolseid argumente eesmärgiga, et keskkonnaamet kaaluks uuesti ehituskeeluvööndi vähendamist. Keskkonnaamet oma seisukohta ei muutnud.

Kolteri üks argument oli, et paadikuuride randa ehitamine ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Keskkonnaameti vastuses seisab aga resoluutselt, et üldplaneering peab vastama kehtivatele seadustele. “Kui õigusruum on muutunud, tuleb vastavalt kaasajastada ka üldplaneeringus toodud põhimõtteid,” lisas keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius oma vastuses vallavanemale.

Veel on Kolter viidanud näiteks asjaolule, et ranna- või kaldaasustuse eripäraks on veekogu kasutamine paadiga sõitmiseks ja kalapüügiks. Seega peaksid paadi- ja võrgukuurid sellesse piirkonda sobima, arvas Kolter.
Keskkonnaamet seevastu leidis, et Kolteri argument ei kehti, kuna ehituskeeluvööndisse ehitatavad paadikuurid oleksid vastuolus rannakaitse eesmärkidega. “Lähtuda ei saa põhimõttest, et kuna kalastamisega seotud hooneid on ajalooliselt rajatud rannikule, siis peab nende ehitamine olema lubatud igal pool veekogude ääres,” selgitatakse vastuses.

Samuti on vallavanem Kolter kirjutanud, et kui paate hoida rannas, on need avatud ilmastiku mõjudele ja vandalismiaktidele. Keskkonnaamet on aga märkinud, et samamoodi võib kuritegeliku ründe alla sattuda paadikuur.
Üldse kokku on keskkonnaamet vastanud üheteistkümnele Mustjala vallavalitsuse esitatud argumendile.

Niisiis on keskkonnaamet endiselt seisukohal, et randa kümne paadikuuri ehitamine ja nende kasutamine on eeldatavasti kahjulikum keskkonnale kui ühiskasutuses olevate lautrite kasutamine.

Print Friendly, PDF & Email