Ministeerium: kohalike roll LEADERi otsuste tegemisel ei vähene (5)

Saarte Hääl avaldab põllumajandusministeeriumi seisukoha 13. juunil ilmunud artikli “Riik tahab kärpida LEADER-koostöökogude otsustamisõigust” kohta, milles Eesti Leader Liit muretseb, et kohaliku kogukonna roll projektide rahastamisotsuste langetamisel võib kahaneda.

13. juuni artiklis muretses Eesti Leader Liidu tegevjuht Piret Leskova, et Eesti riigiametnike initsiatiivil peavad LEADER-i tegevused vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele, mis toob kaasa olukorra, kus meetme rakendamisel ei järgita enam alt-üles põhimõtet ja osa kohaliku arengu strateegia järgi põhjendatud taotlustest jääb toetuseta.

Põllumajandusministeeriumi kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel vastas, et kohalikud tegevusgrupid on jätkuvalt vabad koostama kohaliku arengu strateegiaid, kus püstitatakse eesmärke ja viiakse ellu meetmeid vastavalt LEADER-lähenemise põhimõtetele ja lähtuvalt kohalikest vajadustest. Samas arvestades asjaolu, et kõikide vajaduste katmiseks ei jätku rahalisi vahendeid, tuleb nii arengukavas kui ka kohaliku arengu strateegias seada prioriteedid, mis aitavad enim kaasa maapiirkonna arengule. Sellest johtuvalt on põllumajandusministeerium pidanud vajalikuks täpsustada ka meetme “LEADER kohalikuks arenguks” eesmärke perioodiks 2014–2020.

Ka paljudes teistes liikmesriikides on LEADER-lähenemise rakendamine piiratud Kimmeli sõnul kindlate valdkondade ja toetatavate tegevustega, ilma et oleks kahtluse alla seatud üldiste LEADER-lähenemise põhimõtete järgimine. Raha, mida LEADER-meetme raames antakse, tuleb Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist ja seetõttu peaks olema mõistetav teatav fokusseeritus kindlatele ühise põllumajanduspoliitika valdkondadele, lausus büroo juhataja.

Kohaliku kogukonna roll rahastamisotsuste langetamisel Kimmeli sõnul ei vähene. Kohalikele tegevusgruppidele jääb endiselt õigus välja valida rahastatavad projektid, mis vastavad strateegiale. Ka eelmisel perioodil pidid kohalike tegevusgruppide meetmed vastama EL-i maaelu määrusele, seega selles osas mingeid muudatusi tulemas ei ole. “Arvestades meetmete ulatust, mida EL-i maaelu arengu määrus pakub, siis me omalt poolt ei näe, et oleks olulisi tegevusi kohalikul tasandil, mis selle lähenemise korral rahastamata jääksid,” lausus Anneli Kimmel.

Print Friendly, PDF & Email