Orissaare vallavolikogu maikuu istung

Istung toimus 21. mail volikogu saalis.
1. Kinnitati haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni uus liige. Komisjon töötab koosseisus: esimees Evi Männik, aseesimees Maret Aardam; liikmed Ene Kööts, Saida Kuusk, Anu Viljaste, Mare Noot, Eha Trumm ja Andla Rüütel.
Kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni uus liige. Komisjon töötab koosseisus: esimees Ingrid Holm, aseesimees Laura Leidas; liikmed Maret Aardam, Ave Erikso, Janne Metsma, Krista Riik, Tiiu Mägi ja Aina Sepp.
2. Kinnitati uued eluruumi normpinnad ja alatiste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
3. Võeti vastu uued koduteenuste osutamise tingimused ja kord Orissaare vallas.
4. Ei alustatud peremehetu ehitise hõivamist, vallasomandile määrati omanik.
5. Täiendati vallavolikogu määrust “Orissaare valla rinnamärgi statuut” paragrahvi 3 lõikega 4, mis ütleb, et igal aastal antakse välja kuni kolm rinnamärki.
Volikogu järgmine istung toimub 17. juunil volikogu saalis.

Orissaare vallavalitsuse maikuu istungid
5. mail
Anti kaks avaliku ürituse luba (10. mai kevadlaat ning 3.–5. juulil Illikul toimuv Saaremaa ja Muhumaa jahimeeste kokkutulek).
Pulli küla Viro kinnistule seati sundvaldus tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
Maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega – Pulli küla Taaliku sadama tee.
Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus – Kavandi küla Mihkli maaüksus.
Ehitusloa väljastamine – Orissaare alevik, Mäe tn 6.
Katastriüksuse jagamine.
Vallavanem lubati 8. mail õppepuhkusele.

14. mai
Kehtestati Orissaare avatud noortekeskuse Kuke stuudio tasuliste teenuste hinnakiri.
Anti välja kolm avaliku ürituse luba (30. mail Chalice Illikul, 1. juunil perefestival staadionil ja 27. juunil Orissaare 9. triatlon).
Projekteerimistingimuste väljastamine (Pulli küla Viro mü elamu laiendamine; Kalma küla Paisu abihoone laiendamine; Orissaare aleviku Pargi 1 elektriliitumine; Väike-Pahila küla Kivipõllu elektriliitumine; Randküla Mardi mü noorloomalauda püstitamine).
Ehitusloa väljastamine – Taaliku sadama elektriliitumine.
Kasutusloa väljastamine (Laheküla Linnuse elektriliitumine; Tagavere küla Kaljumäe elektriliitumine).
Sotsiaalavalduste rahuldamine ja rahuldamata jätmine.
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine.
Pulli küla Mäe katastriüksuse jagamine.
Puurkaevu projekteerimistingimuste väljastamine ja asukoha kooskõlastus Rannaküla Tammi maaüksusel.

27. mai
Kinnitati Orissaare muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord.
Kinnitati koduteenuste hinnakiri ja dokumendivormid.
Maa riigi omandisse jätmine (Ööriku küla Kurve ja Nisu, Jaani küla Hirve, Mäeküla Karjamaa, Suur-Rahula Kraavipõllu ja Väike-Rahula Rabapõllu).
Sotsiaaltoetused.
Anti avaliku ürituse luba – 21. juunil Kase tänaval “Tänava pidu”.

Print Friendly, PDF & Email