Sotsiaalteenuste osutamise korrast Lääne-Saare vallas (1)

ervin raudsikSotsiaalteenus on teenus, mis aitab inimesel toime tulla oma kodus ja harjumuspärases keskkonnas.

Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab klient sotsiaalosakonnale vastavasisulise avalduse. Sotsiaalteenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid ja avalduse võib esitada ka kliendi esindaja, kui klient ise ei ole tervislikel põhjustel suuteline avaldust esitama. Avaldusse tuleb märkida kliendi nimi, elukoht, andmed perekonna koosseisu kohta ja teenuse taotlemise põhjus. Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda kliendilt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid ja dokumente. Sotsiaaltöötaja teeb vajadusel sotsiaalteenuse taotlejale kodukülastuse, mille käigus koostab akti taotleja olukorrast.

Osutatavad sotsiaalteenused:

• Sotsiaalnõustamine.
• Asenduskoduteenus – vanemliku hoolitsuseta lastele.
• Hoolduse ja eestkoste seadmine – abistamine kohtudokumentide vormistamisel ja esitamine kohtule.
• Isiklike abivahendite kaartide väljastamine pere- või eriarsti tõendi esitamisel lastele, eakatele ja puudega inimestele invavahendite soodustingimustel ostmiseks või üürimiseks.
• Koduteenused – osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kes vanaduse, puude või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi ja kellel üldjuhul puuduvad sugulased ja lähedased. Abi osutatakse teenuste osas, millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema. Koduteenused on eakale või puudega isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla. Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel. Lepingus lepitakse kokku tingimused, poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus. Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja või selleks määratud isik.
• Tugiisikuteenus – teenuse sisu on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas. Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.
• Isikliku abistaja teenus – teenuse eesmärk on puudega inimeste iseseisvuse ja kõikides eluvaldkondades osalemise suurendamine ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine. Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna- või pereliige.
• Hooldamine hoolekandeasutuses – seal viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ja järelevalve. Hoolekandeasutusse võib paigutada eaka või puudega isiku, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
• Varjupaigateenus – osutatakse lastele, üksikisikule või lastega perele, kes vajab ajutist ööpäevast abi, tuge ja kaitset.
• Eluasemeteenus – sotsiaalkorteri üürimine on eluasemeteenuse ajutine osutamine isikule või perekonnale, kes ei ole ise suuteline või võimeline endale või perekonnale eluaset tagama. Sotsiaalkorterit üüritakse eeskätt inimestele, kes on tulnud asenduspere teenuselt, perekonnas hooldamiselt, vabanenud kinnipidamiskohast, kaotanud kodu tuleõnnetuse tagajärjel.
• Puuetega inimestele sõiduki parkimiskaartide väljastamine – pere- või eriarsti tõendi alusel väljastatakse puudega inimesele sõiduki parkimiskaart.

Täiendavate küsimuste ja selgituste saamiseks võite julgelt pöörduda meie osakonda, kus püüame koos teie küsimustele ja probleemidele lahenduse leida.

Teid teenindavad Lääne-Saare vallamajas:
Ervin Raudsik – sotsiaalosakonna juhataja, tel 45 20 457; 51 988 173, ervin.raudsik@laanesaare.ee
Liina Kohu – sotsiaaltöö vanemspetsialist, tel 45 20 456, liina.kohu@laanesaare.ee
Juta Levin – juhtumikorraldaja, tel 45 20 478; 53 015 555, juta.levin@laanesaare.ee
Piia Prei – lastekaitsetöötaja, tel 45 20 474; 57 704 775, piia.prei@laanesaare.ee

Kärla teeninduskeskuses:
Greta Vaik – sotsiaaltöö spetsialist, tel 45 42 032; 52 96 067, greta.vaik@laanesaare.ee

Lümanda teeninduskeskuses:
Heleri Jõgi – sotsiaaltöö spetsialist, tel 45 22 752; 53 420 975, heleri.jogi@laanesaare.ee

Kaarma piirkonnas:
Marje Mäoma – koduhooldusspetsialist, tel 53 498 620
Õnne Mändla – koduhooldusspetsialist, tel 53 464 499

Ervin Raudsik
sotsiaalosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email