Aste kergliiklusteest

Valla kodulehel on tutvumiseks Aste aleviku ja Aste küla vahelise kergliiklustee eskiisprojekt. OÜ Klotoid koostatud lahenduses on esitatud kaks varianti: 1. variandi puhul asub tee samal poolel alevikus olemasoleva teega; 2. variandi puhul on tee teisel pool riigimaanteed.

Kõigil selle piirkonna elanikel on võimalus nende materjalidega tutvuda valla kodulehel aadressil www.läänesaare.ee, samuti on üks paberkandjal projekt Aste klubis. Ootame aktiivset tagasisidet ja arvamusi, kumb variant on eelistatum.

Variantide võrdlusel ja valikute tegemisel on oluline ka see, et maaomanikud, kelle maadel hakkab tulevane jalgrattatee kulgema, oleksid ka nõus seda teed oma kinnistul taluma.

Enne järgmise etapi algust, milleks on projekteerimine ja rahaliste kalkulatsioonide koostamine, on vallavalitsusel vaja sõlmida kõigi maaomanikega tasuta isikliku kasutusõiguse leping. Kinnistute nimed koos võimaliku kitsenduse ulatusega on esitatud joonistel.

Arvamused ja ettepanekud võib saata e-meilile kergliiklus@laanessaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email