Orissaare gümnaasiumi infoleht

Orissaare_Gymn.cdrProjektitööst

Õppeaasta alguses külastasid õpetajad Ida-Virumaa ettevõtlikke koole. Grupp õpetajaid innustus kuuldust-nähtust ja nii sai alguse 7. klassi lõiminguprojekt “Linnusemäng – õpilastelt õpilastele”.

Projekti eesmärk on tekitada õpilastes huvi kodukandi pärandi vastu: õpime tundma Maasilinna kui ajaloo- ja kultuuripärandit, väärtustame esivanemate pärandit, seostame õpitut igapäevaeluga. Kujundame ettevõtlikku noort, kes suudab ja tahab omandatud teadmisi ja oskusi esivanemate pärandist eakaaslastele edasi anda. Peame ajalootundi Saaremaa muuseumis ja Tallinna meremuuseumi Lennusadamas, kus eksponeeritakse ka Maasilinna laeva.

Õpitubade juhendajad on Ulvi Aer ja Meelis Mereäär, kodukandi pärandi seostavad õppekavaga Katrin Vaher, Juunika Hõbenael ja allakirjutanu. Oluline on ka koostööoskuste ja omaalgatuse arendamine. Maasilinna talgutel osalemine loob tihedama sideme kodukandi ja kogukonnaga.

Projekt on kavandatud kolmeetapilisena. Kõigepealt õpivad koolinoored tundma kodukandi pärandit ja ajalugu, seejärel koostavad ise linnusemängu, taasloovad ja elustavad nüüdisaegseid tehnoloogiaid kasutades kodukandi pärandi. Maikuus juhendavad OG seitsmendikud linnusemängul ja õpitubades eakaaslasi.

Meie lõiminguprojekti toetab rahaliselt rahvakultuuri keskus. Õpime kõigi meeltega ja mis kõige tähtsam, teeme ise midagi uut.

Õpetaja Ene Kööts

Õpilasprojektide konkurss

Esmakordselt korraldasime Orissaare gümnaasiumi õpilasprojektide konkursi, mille eesmärk oli õpilaste ettevõtlikkuse ja loovuse suurendamine ning ettevõtliku õppe osakaalu suurendamine õppekavas. Hindamiskomisjonile laekus kuus projekti, neist viis klasside projektid, üks õpilasgrupi esitatu.

Konkursi eesmärke oli kõige täpsemalt järgitud 3. klassi projektis, kus suure osa üritusest peavad läbi viima õpilased ise. Samuti olid esile toodud seosed õppekava teemadega.

5. klassi projektis oli eriti hästi välja toodud õpilaste enesealgatus ja iga õpilase personaalne panus. 2015. aasta projektide hindamiskomisjon otsustas, et kõiki projekte toetatakse kogutud punktidega võrdse protsendi suuruse osaga projekti eelarvest. Uus projektikonkurss toimub sügisel 2016. aasta tegevuste läbiviimiseks. Tähtaeg on 25. oktoober 2015, et järgmise aasta eelarve koostamisel saaks summadega arvestada.

Direktor Marjana Prii

3. klassi mereprojekt

3. klass osaleb MTÜ Hoia Eesti Merd projektis “Merelise prügi seire Eesti rannikualadel”. Tegutsemisega alustati 2013. aasta sügisel ja lõpetatakse sel aastal. Kokkulepitud alal Orissaare rannas korjatakse prügi kolmel korral aastas. Kogutu märgitakse rühmitatuna erinevate materjalide ja suuruse järgi, andmeid kaardistab Hoia Eesti Merd.

Rõõmustav on näha, et Orissaare rannas on väga vähe prügi, kurvaks teevad kildudeks löödud klaaspudelid.

Õpetaja Kai Paasoja

Loodus- ja keskkonnahariduslikud projektid

Saaremaa keskkonnahariduskeskuse toimeka juhi Anne Teigamägi juhtimisel on kõikidel Saaremaa üldhariduskoolidel sel õppeaastal võimalik osaleda KIK-i finantseeritud keskkonnahariduslikes programmides. Igale koolile arvestatud programmide hulk sõltus klassikomplektide arvust ja osalemine oli vabatahtlik.

1. ja 2. klass osalesid juba sügisel programmis “Puud eile, täna, homme”, mida korraldab Mihkli talumuuseum. Õppetöö eesmärk oli tutvuda kodumaiste puuliikidega ja puidu kasutamisega, saada teadmisi puudega seotud organismidest ja teha selgeks, mis on puisniit ja miks me peame seda säilitama. Samuti õpiti looduses vaikselt liikuma. Väikestele oli see tore vaheldus tavalisele koolitunnile.

3. klass sõidab aga enne suvepuhkusele jäämist Laugu metsavahimajja, kus osaletakse programmis “Retk metsas”. Üheskoos minnakse metsarajale ja proovitakse metsaga tuttavaks saada. 4. klass võtab osa programmist “Matk Koigi rabas”, kus tutvutakse Saaremaa ainukese raba põneva taimestikuga.

5. ja 9. klass võtavad koos ette teekonna Vilsandi rahvusparki, kus Loona mõisast algab matk Harilaiule, mille käigus tutvutakse iseloomuliku maastiku ja kaitsealuse pärandkultuuriga ehk osaletakse programmis “Matk maailma otsa”.

6. klass valis aga õppeprogrammi, mis aitab süvendada teadmisi piirkondliku looduse eripära ja elamuste osas. Selleks külastatakse Kübassaare maastikukaitseala ja tutvutakse sealsete loodusväärtustega: uuritakse põnevaid ja väärtuslikke geoloogilisi objekte (sh kivistisi), tutvutakse Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa elurikkusega ning liigirikaste ja omapärase taimestikuga loopealsetega.

7. ja 8. klassi õppepäev on juba toimunud, nende teekond viis seekord Sõrve, kus 7. klass uuris pärimuskultuuri Anseküla külatänavas ja tutvus kohaliku loodusega, ning 8. klass külastas Sõrve loodus- ja militaarmuuseumi ja linnuvaatlusala, kus selgitusi jagas Mati Martinson.

Õppereisid on suurepärane võimalus täiendada oma teadmisi, kuid tihti jääb reis tegemata rahapuuduse tõttu. Seepärast suur aitäh Anne Teigamägile, kes aitas selliseid õppepäevi korraldada!

Õppealajuhataja Hilde Kurg

Teater maale

Projektikonkursil, mille kaudu toetatakse õpilasgruppide teatrikülastusi, on Orissaare kool alati osalenud.

Sel õppeaastal oli gümnaasiumiosa õpilaste kord teatrisse sõita. Et päev saaks maksimaalselt kasutatud, sündis õpetajate Katrin Vaheri ja Mare Nooda ühistöös gümnaasiumi lõiminguprojekt.

Kõigepealt suundusime riigikogusse ja tutvusime Toompea lossi Valge saaliga. Järgmine peatus oli Kadriorg. 10. klass seadis sammud Kadrioru kunstimuuseumisse, 11. Külastas KUMU-t ja abituriendid läksid tutvuma Mikkeli muuseumi programmiga “Kunstiteoste salaelu”. Salme kultuurikeskuses vaatasime Tallinna linnateatri etendust “Maailmale nähtamatud pisarad”.

Miina Hõbenael
10. klassi õpilane


DIREKTOR KIIDAB

Vendade Liivide konkursil saavutasid laureaaditiitli Uku Pokk ja Martin Mägi. Juhendaja-õp Maret Aardam.
Lingvistikaolümpiaadil tuli Ann Kärner III–IV kohale. Juhendaja-õp Juunika Hõbenael.
Tipa-Tapa jalgpalliturniiril saavutas maakonnas kolmanda koha võistkond koosseisus: Tormi
Joonatan Metsla – turniiri parim väravavaht, Tõnn Kaspar Pärn, Joonatan Johanson, Eke Rüütel, Riko Robi Tamtik, Martin Štolfa. Juhendaja Margo Rüütel.
Vabariiklikul majandusolümpiaadil saavutas Mikk Kärner 14. koha. Juhendaja-õp Külli Rihvk.
Ida-Saaremaa Laululinnu konkursil oli 7–8-aastaste vanuserühmas parim Anette Ella ja 12–14-aastaste vanuserühmas Lisell Reinmets.

Print Friendly, PDF & Email