Mittetulundusliku tegevuse toetamisest

Vallavolikogu võttis oma viimasel istungil 24. märtsil vastu mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise korra (edaspidi määrus). Määruse kohaselt toetatakse mittetulunduslikku tegevust tegevustoetuse ja arengutoetusega. Tegevustoetus on rahaline toetus, mida antakse avalikes huvides tegutsevale taotlejale ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Arengutoetus on rahaline toetus valla või territooriumi osa arengukavalise tegevuse elluviimiseks.

Tegevustoetuse taotlemisvoorud toimuvad kaks korda aastas, tähtajad on 15. aprill ja 15. oktoober. Esimeses voorus osalemiseks tuleb taotluse ankeet Lääne-Saare vallavalitsusele esitada 15. aprilliks kella 17-ks. Taotluse võib esitada digitaalselt aadressil vald@laanesaaare.ee või saata postiga aadressil: Marientali tee 27, Kuressaare linn 93820.

Kõik nõuetele vastavad taotlused esitatakse hindamiseks hindamisrühmale, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liige, vallavalitsuse arenduste peaspetsialist, kolm volikogu külaelukomisjoni esindajat ja üks volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige. Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

Arengutoetust saab taotleda jooksvalt. Arengutoetuse saamiseks tuleb samuti esitada vormikohane taotlus vallavalitsusele, taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
Taotluse vormi ja lisainfo leiab www.laanesaare.ee või võtke ühendust arenduste peaspetsialisti Katrin Saguriga (katrin.sagur@laanesaare.ee; tel 45 20 476, 51 05 393).

Liis Lepik
õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email