Mis on ühinemisnõuniku roll? (4)

Mis on ühinemisnõuniku rollSaare maavalitsuse korraldatud konkursi maakonna kohalike omavalitsuste ühinemise nõuniku kohale võitis endine Kuressaare abilinnapea Taavi Kurisoo.

Maavalitsus näeb nõuniku ülesannetena maakonna haldusjaotuse, haldusterritoriaalse korralduse ja asustusjaotuse küsimuste analüüsimist, kohalike omavalitsuste ühinemisprotsesside koordineerimist ja nõustamist, et aidata kaasa omavalitsuste ühinemisele ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastamisele. Millisena mõistab oma rolli vastne ühinemisnõunik ise?

Ühinemisnõuniku roll läbirääkimisprotsessis on kõigiti kaasa aidata ühinemisläbirääkimistele. Selleks soovin ma esimeste töönädalate jooksul kohtuda omavalitsuste esindajatega, et nende seisukohtadega veel kord tutvuda ja täpsustada nende ootusi läbirääkimiste protsessile ja minu tööle.

Ülesandeid seinast seina

Tööülesandeid tuleb seega seinast seina. Üks osa on töökoosolekute ettevalmistamine. Läbirääkimised hakkavad toimuma juhtgrupis ja töögruppides, seega saab nõuniku ülesandeks osaleda juhtgrupi ja töögruppide koosolekute ettevalmistamisel ning hiljem järgneb kokkuvõtete tegemine töögruppides arutatust.

Teine osa on läbirääkivate osapoolte vahelise infovahetuse tagamine. Edukate läbirääkimiste aluseks on usaldus ja avatus, seega peab läbirääkivate osapoolte vahel olema avatud ja hästi toimiv infovahetus. Nõuniku rolliks saab siin edastada õigeaegselt juhtgrupi antud ülesanded töögruppidele ja töögruppide töö tulemused juhtgrupile. Samuti kokkulepitu edastamine omavalitsuste volikogudele ja avalikkusele. Vajadusel peab nõunik osalema ka teatud teemade selgitamisel omavalitsuste volikogudes.

Avalikkusega suhtlemisel näen nõuniku ülesandena esmalt kodulehe haldamist. Kodulehel peab olema kätte saadav info läbirääkimiste hetkeseisu kohta, kuid ka erinevad uuringud ja valdkonda kajastavad artiklid. Samuti võiks seal olla foorum, kus saaks erinevate teemade kohta nii küsida kui ka debateerida. Lisaks kodulehel avaldatule tuleb nõunikul osaleda pressiteadete ettevalmistamisel, et avalikkust teavitada, milleni juht- või töögrupid on jõudnud.

Läbirääkimiste lõpufaasis on nõunikul kindlasti oma roll piirkondlike rahvakoosolekute organiseerimisel.

Vältimatult vajalik suhtlus riigiga

Vältimatult vajalikuks saab ka suhtlemine riigiga. Nõuniku roll võiks siin olla kohtumiste korraldamine läbirääkivate osapoolte ja riigi esindajate vahel. Juba praegu on omavalitsusjuhid tõstatanud teemasid, mis tuleks omavalitsuste parema toimimise tagamiseks riigiga läbi arutada.

Olen kindel, et vajalikke ülesandeid võib lisanduda ja paljude tegevuste vajadus võib selguda alles töö käigus.

Eelmistel koosolekutel on jäänud kõlama arvamus, et ühinemisläbirääkimiste protsessi tuleks kaasata ka Pöide ja Muhu vald. Kui nad ei soovi osaleda osapooltena, siis võiksid nad olla kaasatud vaatlejatena. Läbirääkimiste protsess aitab osapooltel paremini mõista oma tugevusi ja nõrkusi ning see kogemus tuleb kasuks ka siis, kui otsustatakse jätkata praegusel kujul.

Loodan, et senine töine õhkkond jääb kestma ka järgmistel töökoosolekutel ning üheskoos töötatakse välja omavalitsusmudel, mis on Saaremaale kõige sobivam. Kahtlemata ootab meid ees tegus ja huvitav aeg.

Print Friendly, PDF & Email