Muhus oo ikka kõikse kenam

Terit. Neh, sie vabariigi voastapääva tähistamine läks meitel ikka sedasi munuksel moel. Ikka isekeskis Liiva koolimajas. Volikogu esimies ja vallavanam mõlemad pidasid irmus kenad kõned. Neh, mõlematel olli nõuke moekas jutt, et Eestimoal oo kena elada, aga meitel oo sii Muhus oo ikka kõikse kenam. Neh, miks ta põle. Poolel Eestimoal põle änam postkonturit ja pangaautumaati ja põle perearstigid, mis sa muust riagid. Meitel olgu tänatud viel oo! Ja meitel oo nõuksi inimesi koa, kis väevõimuga tahtvad sii elada.

Ing seisab sihes ju. Suuremal osal majapidamistest oo ikka viel olemas oma tuhliaid. Leva ja kala soab Liivalt tuhlikõrvasseks osta. Neh, sie meite Muhu kuulus leib oo nüid omadega ülemoale koa kolin juba. Neh ja kala… Vana meierei seena pial oo sur uhke kiri sial poe ukse kõrvas – “Siin ei ole kala”. Kis õiuke nüid uskuma jäeb, siis olgu nälgas. Neh, mine sõnnasammase poodi sisse ja kala oo küll ning viel. Igatsugust ja iga innaga. Ja iga päe soab osta.

Selletaudi ehk kuulab nüid rohkem muhulasi raadiu sihest Muhu uudissime koa, sest ennemalt ikka ühna mitmed ädaldasid, et ep soa kuulata, sest teisibe, sedaaegu kut uudissime lastasse, oo taris Liival kalasabas köia. Nüid oo poed ja põle änam sabasid.

Ja siesamma kalapoed tunnistati mineva voasta kõege vägevamaks teoks Muhu soare pial. Volikogu kohe andis reemia selle iest välja. Kena ettevõtluse idee reemia sai jälle Soonda ülevaatuse punkt. Neh, Soaremaal põle nõuksi asju koa mujal kut Kuresare linnas. Aga meitel oo nüid Muhus oma.

Spordireemia sai Rauno Liitmäe. Tieb teene sial ülemoal oma mitmevõistlust ja olli mineva voasta masu üle seitsme tuhande punkti piiri soan. Hariduse reemia läks sedakorda Ivo Maripuule. Ivo oo kõikse targem õpetaja moo iest üldse ja naljasoolikas oo taal koa puru õiges kohtas. Nõuksi õpetajaid oo ilmas moas vähä. Kultuuri reemia said Kadriann ja Sergei Kibus. Ikka selle kena naeste vilmi iest – “Muhu: ätsed ja roosid”. Neh, ega nõukest vilmi, mis oo tehtud Muhu naestest ja midast oo juba väljamoa festivalidel koa näidatud, põlegid ju teist. Nõnna et tublid, kulla munuksed, laske aga sedasammati eetsi!

Neh, nüid ma lugesi reemiad juba puhas ää. Aga enne reemiate jägamist olli meitel ju esmasbe õhta pisike kontsert koa. Kakstesn taidlejate kollektiivi astus üles. Voata ikka kui palju! Ja pärast aktust sai loaese koa kokku lüia.

Küinlakuu soab nüid siis nädalivahetusega otsa. Ja märtsis? Siis tulavad uied uudissed. Naesed, aage teisibe kõrvad kikki, siis ma riagi raadiu sihes, mis sii naestepääva paiku puhas laanis oo.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email