Veerel plaanitakse suurt arendust (1)

Kihelkonna vallas Veere külas plaanitakse suurt arendust, mis hõlmab mitmeid maatükke ja mille eesmärk on nii jahi- kui ka kalasadama ning puhkemajade ja toitlustushoone rajamine.

Taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks esitas OÜ Politeia. “Planeeringu eesmärk on Jää maaüksusele rajada üks puhkemaja ja laod ning tootmishoone; Emakala maaüksusele rajada sadamahoone, jahisadam, lainemurdja, saun, toitlustushoone ja puhkemajad; Kala maaüksusel rekonstrueerida olemasolev kai kalasadamaks. Olemasolev õhu-liin demonteeritakse ja asendatakse maakaabelliiniga,” seisab Kihelkonna vallavalitsuse korralduses detailplaneeringu koostamise algatamiseks ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmiseks.

Detailplaneeringu koostaja on A.M.T. Invest OÜ. Planeeritava ala suurus on umbes 3,6 ha.

Korralduses on välja toodud, et detailplaneeringuga ei kavandata olulist tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamine või vee, pinnase ja õhu saastamine.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ka OÜ Politeia taotluse vee erikasutusloa saamiseks. Selle eesmärk on Veere sadama süvendamine kuni 3000 kuupmeetri ulatuses ning kai ja kaldakindlustuse rekonstrueerimine.

OÜ Politeia juhatuse liige Riho Kilumets ütles Saarte Häälele, et praegu on veel vara Veere küla arendusest rääkida, kuna ettevõte ei ole kõiki vastuseid veel saanud.

Print Friendly, PDF & Email