Noorte kainema tuleviku heaks (1)

Anu-VaresEhkki alkoholi tarbivad alaealised, teevad selle noortele kättesaadavaks neid ümbritsevad täiskasvanud. Meie kõigi ühine eesmärk on jõuda Kuressaares selleni, et täiskasvanud inimesed ei müü, ei osta ega paku alaealistele alkoholi.

Kuressaare linn on üks kolmest kohalikust omavalitsusest, kus viiakse koostöös Tervise Arengu Instituudi, Eesti tervislike linnade võrgustiku ja Terve Eesti sihtasutusega läbi kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi, mis on osa Norra finantsmehhanismi 2009–2014 programmist “Rahvatervis” rahastatavast projektist “Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades”.

Tänavu algava pilootprogrammi eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust, alaealiste alkoholitarvitamist ja sellega seotud kahjusid. Programmil on neli tegevussuunda: alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelevalve korraldamine, kohalike elanike kaasamine ja teavitustöö, süsteemne uimastiennetustöö koolides ning laste ja noorte huviharidus.

Alkoholipoliitika töörühm

Nimetatud valdkondi hõlmava tegevuskava koostamiseks ja selle elluviimise korraldamiseks moodustas Kuressaares linnavalitsus kohaliku alkoholipoliitika töörühma, kuhu kuuluvad abilinnapea Madis Kallas, Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, linnavalitsuse noorsootöö spetsialist Marii Kõrgesaar ja arendusnõunik Anu Vares.

Et teada saada, milline on olukord alkoholi kättesaadavuse ja tarvitamisega Kuressaares, viis Tervise Arengu Instituut 2014. aasta detsembris läbi uuringu kolme kooli (Kuressaare Vanalinna kool, Kuressaare gümnaasium ja Saaremaa ühisgümnaasium) 9. ja 11. klasside õpilaste seas, samuti küsitleti Kuressaare linna 18–65-aastasi elanikke.

Kooliõpilaste uuringu eesmärk oli kaardistada, kui kättesaadav on alaealiste jaoks alkohol, kuidas ja kelle käest seda saadakse, millisel määral tarvitatakse ning kuidas noored suhtuvad alkoholitarvitamisse ja enese purju joomisse.

Tulemused näitavad, et enamik Kuressaare õpilastest peab alaealiste alkoholitarvitamist aktsepteeritavaks ja seda kõige rohkem pereringis tähtpäevi tähistades. Noorte hinnangul on alaealistel alkoholi kerge kätte saada. Oluline osa alla 18-aastastest on alkohoolseid jooke ise ostnud ning alkoholi ostmine alaealistele täiskasvanute poolt on väga levinud. Alkoholi tarvitavate ja ennast purju joovate alaealiste hulk on suur ning märkimisväärne osa õpilastest ütleb, et nende vanemad on neile alkoholi andnud. Kokkuvõttes: Kuressaare noori ümbritsev keskkond sobib alkoholi tarvitamiseks.

Valdav osa täiskasvanud kuressaarlastest arvab, et alkohol ei peaks alaealistele kättesaadav olema, tolerantsemalt suhtutakse noortele alkoholi andmisse pereringis tähtpäevade puhul. Alkoholi kättesaadavust alaealistele peavad Kuressaare elanikud suureks probleemiks ja soovivad suuremat kontrolli müügikohtade üle.

Järgnevate kuude jooksul hakkavad linnavalitsuse ja Kuressaare politseijaoskonna esindajad korraldama kohtumisi koolides, et arutada juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja hoolekoguga nii uuringu tulemusi kui ka koostöövõimalusi alaealistele alkoholi kättesaadavuse vähendamiseks ja alkoholitarbimise piiramiseks.

Samuti on plaanis kokkusaamised noortega ning nende arvamuste ja ettepanekute väljaselgitamine.

Alkoholiseadus keelab alaealistele alkohoolse joogi tarbimise ja selle omamise, samuti keelab seadus alkoholi pakkumise ja müümise alaealisele ning täiskasvanule, kelle eesmärk on alkoholi andmine alaealisele. Ka on keelatud müüa alkohoolset jooki joobeseisundile viitavate tunnustega inimesele.

2014. aasta septembris korraldas Tervise Arengu Instituut Kuressaares test-ostlemist, et välja selgitada, kui sageli müüakse noortele alkoholi, küsimata neilt vanust tõendavat dokumenti. Tulemused olid üsna nukrad: 29 kohas (kauplused, tanklad, toitlustus- ja meelelahutusasutused), kus poisid ja tüdrukud soovisid alkoholi osta, küsiti dokumenti vaid kümnel juhul.

Regulaarsed test-ostlemised

Sel aastal hakkab linnavalitsus koostöös Kuressaare politseijaoskonnaga korraldama regulaarselt test-ostlemisi ja reide, et kontrollida dokumendi küsimist alkoholi osta soovivatelt noortelt. Järelevalve selle üle, kas Kuressaare kauplustes, toitlustuskohtades, ööklubides ja avalikel üritustel järgitakse alkoholi müümisel vanusepiirangut, toob loodetavasti kaasa selle, et kõigis müügikohtades küsitakse igalt noorelt inimeselt alkoholi ostmisel dokumenti. Linnavalitsus hakkab test-ostlemiste tulemusi kindlasti ka avalikustama ehk tunnustab neid kaupmehi, kes reeglitest kinni peavad, ja annab teada kohtadest, kus alkoholimüügi nõudeid ei täideta. Peale avaliku tähelepanu kaasneb seaduserikkumisega ka politsei ja linnavalitsuse hoiatus ning vajadusel rahatrahv või alkoholi müügiõiguse peatamine.

Loodan, et Kuressaare ettevõtjad hoolivad meie noortest ja on valmis tegema koostööd alkoholi kättesaadavuse vähendamiseks. Dokumendi küsimine peab müüjatele muutuma igapäevaseks harjumuseks, samuti tuleb keelduda joobes inimestele alkoholi müümisest. Müüjate tublidus ja järjekindlus on oluline, sest nendest sõltub, kui lihtne või raske on alaealistel alkoholi osta. Seetõttu olge mõistvad ja kiitke Kuressaare müüjaid, kui nad oma tööd teevad ning kassas teie või järjekorras teie ees seisva kliendi vanust tõendavat dokumenti näha tahavad.

Iga inimene Kuressaares saab kaasa aidata alkoholi kättesaadavuse ja tarbimise vähendamisele. Igaühel meist on võimalik jälgida, kas alaealistelt küsitakse alkoholi ostmisel dokumenti, ja kui ei küsita, siis juhtida sellele müüja tähelepanu.

Märgates alkoholi tarbivaid või joobnud noori ning täiskasvanuid, kes alaealistele alkoholi pakuvad või ostavad, tuleb teavitada politseid ja linnavalitsust. Mida rohkem on aktiivseid ja vastutustundlikke kodanikke, seda raskem on alaealistel alkoholi osta, ning see omakorda vähendab alkoholitarbimist ja sellega seotud kahjusid.

Anu Vares
Kuressaare linnavalitsuse arendusnõunik

Print Friendly, PDF & Email