Vastlapäe ja tuhkapäe

Ikka terit, neh. Jõulud oo siis nüid seks korraks läbi. Küinlapäe olli ju ennevanasti ikka viimane jõulupüha. Siis tehti viel jõulutoitusid ja köidi kirkus ja külas. Kutset põle Muhu jõulud ja küinlapäe tunnistan. Kis tahtis külase tulla, sie vastu võeti.

Küinalbest edasi oo järgmine suurem püha vastlapäe. Seevoasta oo vastlapäe 17-ndal küinlakuu pääval. Seks puhuks oo tiada, et 15-ndal oodetse kõiki Nautse Mihklile perepääva pidama. Kellu kahest akatse pihta. Ja neh, ikka terveid peresid oodetse, mis perepäe ta muedu oo. Kutsujateks oo Meelis, Mai, Ingrem, Tiina ja Anneli. Riagitse muistsetest vastlakommetest, mängetse seltsis ja peetse võistlusi. Süiasse vastlatoitusid ja voadatse seltsis multivilmi “Lumekuninganna igavene talv”. Nõnna et üks kena rallimise päe oo tulemas.

Juu sial muedugid sigu koa põllale aetse. Ennevanasti aeti, et siis sui seisvad siad kenaste kesapõldus ja ep lähä ruki sisse rüistma mitte. Neh, muistsel aal põle sigu mitte lautas sui pietud, ikka karjaarus. Pisiksed poesid ollid siakarjusseks, et siad rukkipõldu ep piaseks mitte. Neh ja vastlaliugu piab ju koa laskma. Tia, kas väin oo nii viss, et sõnna soaks liugu tegema minna? Purjetajaid küll kandis pial. Neh soab ju kodu õue pialgid liugu laska. Seevoasta põle sest libedast ju kuskilpool puudust. Ehkid kui sii voasta alguses sai nähe-kuulda, mis ülemoal olli, siis meitel põle sii üht nii tatilibe oln.

Neh, ja kohe pärast vastlabed oo tuhkapäe. Neh, siis oo sie kärbeste viimise päe. Ennevanasti ikka viidi salaja teise perese mõni tuhlist või tiab misest tehtud kärbes, et siis ojab sui omast majast kärbsed eemal. Aga moo eest oo nüüdsel aal neid kärpseid nii puru vähäks jäen. Tia kas piaks akkama mõnda uut kuntsi välja mõtlema tuhkabeks? Et viiks näituseks tuhlist tehtud metslutsud Kuivastu kai nuka piale? Ehk siis põrutaks nee aiged lutsud siit Suure väina või ülemoale.

Tuleva teisibeni soab viel neid reemia nominentisid esita. Nõnna et olge aga nobed. Et mõtelge nüid kümnendaks veebruariks välja, et kis võiksid omale soaja mineva voastased hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad Muhu valdas. Ja et mõuke olli mineva voasta kõige vägevam tegu Muhu soare pial üldse. Nee kandidaadid tuleks siis papri piale kirjuta ja vallamajase viia, või siis lekriga soata läbi interneti aadressi piale vald@muhu.ee.

Misse muud oskab, kut et juu akkab kevaded ootama pissitassa. Juu ta jõvab koa.

Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email