Vallavalitsuse materjalid (1)

Vallavalitsuse istung toimus 24. novembril.

Ehituslubade andmine
Ehitusluba anti Elektrilevi OÜ-le elektrivõrguga liitumise ehitamiseks Melissi maaüksusele Aste külas; Novaress OÜ-le abihoone ehitamiseks Kopli maaüksusele Kaubi külas; Elektrilevi OÜ-le Randvere tk alajaama fiidri F2 nõuetekohasuse tagamiseks Tamsalu külas.

Kasutuslubade andmine
Kasutusluba anti Elektrilevi OÜ-le Silvi alajaama fiidri F1 kasutamiseks Upa külas; Elektrilevi OÜ-le Pihlaka maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Nasva alevikus; eraisikule elamu kasutamiseks Mesika tn 9 Kudajape alevikus; Niidupuu OÜ-le puhkemaja kasutamiseks Niidu maaüksusel Mändjala külas; Elektrilevi OÜ-le Haljasmäe-Priidu maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Abruka külas; eraisikule biopuhasti kasutamiseks Oolu maaüksusel Pähkla külas.

Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused elamu ja abihoone projekteerimiseks eraisikule Karla kinnistule Praakli külas; elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Kasevälja kinnistule Tahula külas.

Kirjaliku nõusoleku andmine
Nõusolek anti eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi maaüksusel Tahula külas; eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi maaüksusel Sepa külas; eraisikule puurkaevu rajamiseks Saare tee 3 Muratsi külas.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tamsalu küla Oimuniidi kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0,4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist, remontimist ja hooldamist.

Jäätmeveoga seotud avaldused
Avalduste alusel vabastati korraldatud jäätmeveost 2 isikut; võimaldati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras pikendada 1 eraisikul; MTÜ-le Muratsi Küla Selts võimaldati jäätmevedu tellimisel.

Sotsiaaltoetused
Nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 46-le toimetulekuraskustes ja vähekindlustatud perele.

Maakorralduslikud küsimused
Kinnitati Lahekülas asuva liikluspinna Kotka tee uus ruumikuju; Lahekülas asuvatele katastriüksustele määrati lähiaadress ja sihtotstarve.

Taotluste läbivaatamine
Otsustati toetada MTÜ SaareMaa JK aaMeraaS treeninguid Rüütli spaa ujulas ja jõusaalis.
Maakonna puuetega laste jõulupeo korraldamist otsustati toetada 100 euroga.

Muud küsimused
Kinnitati Pähkla küla Oolu talu hajaasustuse programmi lõpparuanne. Kaarma vallas asuvale 36 elamule määrati koha-aadressid. 2 külavanemale hüvitati nende tegevusega seotud kulutused. Kinnitati valla allasutuste detailsemad lisaeelarve jaotused. Kinnitati seltsidele, ühingutele, MTÜ-dele ja klubidele tegevustoetuse määramise komisjoni 17.11.2014 protokoll.
Valla teedel otsustati kehtestada koormuspiirang ja sulgeda kõik kohalikud teed raskeveokitele massiga üle 10 tonni kuni püsivate külmade saabumiseni.

Andrus Lulla
vallasekretär

Vallavolikogu info

Kaarma vallavolikogu viimane korraline istung toimus 19. novembril.

Kinnitati ühehäälselt Lääne-Saare valla vapi ja lipu kavand.

Võeti vastu Kaarma valla 2014. aasta esimene lisaeelarve kogumahus 195 620 eurot.

Anti nõusolek Kaarma vallale Kuressaare linnas asuva avalikes huvides võõrandatava Marientali tee 27 kinnistu pindalaga 6386 m2 koormamiseks tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu. Isikliku kasutusõigusega koormatava ala pindala on eelnimetatud kinnistu puhul 32 m2.

Kehtestati Mändjala külas asuva Aruniidi kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine kaheks, ehitusõiguse ja maaüksuste sihtotstarvete määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Võeti vastu ja otsustati suunata avalikule väljapanekule Nasva aleviku Jõeveere ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on külaplatsi ja supelranna planeerimine. Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 7 ha.

Otsustati algatada detailplaneering Praakli küla Kanepi maaüksusel eesmärgiga määrata ehitusõigus tootmishoonetele, määrata juurdepääsud, muuta kinnistu sihtotstarvet ja seada keskkonnatingimused.

Lugemisel oli valla 2015. aasta eelarve, mis suunati esimesele lugemisele Lääne-Saare vallavolikogus.

Otsustati premeerida vallavalitsuse liikmeid.

Eeve Näälik 
volikogu sekretär

Print Friendly, PDF & Email