Maaelu toetuste saamise võimalused aastatel 2015–2020

TULGE NÕU SAAMA! Konsulent Mai Vaher kinnitab, et Saarte nõuandekeskus on jõudumööda valmis juba uute toetuste taotlejaid abistama. Foto: Ain Lember

TULGE NÕU SAAMA! Konsulent Mai Vaher kinnitab, et Saarte nõuandekeskus on jõudumööda valmis juba uute toetuste taotlejaid abistama. Foto: Ain Lember

MAK 2014–2020. a investeeringutoetused

Toetusi on võimalik taotleda järgmisteks tegevusteks:

• Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks.
• Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine.
• Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine.
• Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid.
• Põllumajanduspotentsiaali taastamine.
• Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks.
• Tootjarühmade loomine.
• Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas.
• Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine.

Kes saavad toetust taotleda?

• Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks:
1) Omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olnud suurem kui 14 000 eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal suurem kui 1200 eurot.
2) Mõlemal vaadeldaval majandusaastal peab olema enam kui 50% ettevõtte müügitulust põllumajanduslik.
3) Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest viimane on vähemalt 12 kuu pikkune.
Toetust makstakse kuni 40 % investeeringu maksumusest.

• Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine:
1) Omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olnud vahemikus 4000–14 000 eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal suurem kui 1200 eurot.
2) Mõlemal vaadeldaval majandusaastal peab olema enam kui 50% ettevõtte müügitulust põllumajanduslik.
3) Ettevõte on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest viimane on vähemalt 12 kuu pikkune.
MAK 2007-2013 perioodil said põllumajandustootjad taotleda toetust investeerimiseks oma tootmise arendamiseks meetmetest 1.41, 1.42 ja 1.43.
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust on võimalik saada enne investeeringu tegemist ja summas 15 000 €.
• Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine:
1) noor alustav ettevõtja;
2) noor ettevõtja, kes võtab lähisugulaselt ettevõtte üle;
3) noor alustav ettevõtja, kes on omandanud aktiivse põllumajandusettevõtte.
Toetuse taotlemise tingimused on samad, mis eelmisel taotlemise perioodil ja maksimaalses summas 40 000 €.
Toetuste taotluste vastuvõtmise esialgne aeg on august 2015.a.

• Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid:
Toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev ettevõtja.
Eelmisel perioodil sai sarnast toetust taotleda meetmest 1.8.

• Põllumajanduspotentsiaali taastamine.
Toetust saavad põllumajandustootjad.
Toetust antakse, kui loodusõnnetus, taimehaigus või kahjuripuhang on hävitanud vähemalt 30% vastavast põllumajanduslikust potentsiaalist.
Eelmisel toetuse taotlemise perioodil sarnast toetust ei olnud.

• Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks.
1) Tootjarühmana tunnustatud TÜ või nende ühistute valitseva mõju all olevad ettevõtjad;
2) mikro- ja väikeettevõtjad (EMTAK C10 või C11);
3) keskmised ja suurettevõtjad (EMTAK C10 või C11, kuni 750 töötajat);
4) põllumajandustootjast mikroettevõtja (müügitulu 14000 €, üle 50% kogu müügitulust on saadud põllumajandustoodete müügist);
5) Mitu ühistut või ühistute valitseva mõju all olevat ettevõtjat ühiselt (suurprojekt);
Toetust saab taotleda põllumajanduslike toodete töötlemiseks vajalikeks investeeringuteks;
Sarnane meede oli eelmisel toetuste taotlemise perioodil meede 1.6.

• Tootjarühmade loomine:
1) põllumajandussektori tunnustatud tootjarühmadele ja neile põllumajandussektori tootjaorganisatsioonidele, kes on saanud tootjaorganisatsiooni tunnustuse pärast tootjarühma tunnustuse saamist;
2) metsandussektori tunnustatud tootjarühmadele;
Toetuse saaja peab olema mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE);

• Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas:
1) on mikroettevõtja;
2) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta müügitulu oli suurem kui 4000 eurot;
3) on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähemalt 12 kuu pikkune.
Eelmisel toetuse taotlemise perioodil said ca samade nõuetega ettevõtted taotleda toetust meetmest 3.1 (Märkus: käesoleval toetuse taotlemise perioodil ei saa toetust taotleda turismi valdkonnas maale uute voodikohtade loomiseks);
Toetust on võimalik saada 40 % investeeringu maksumusest.

• Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine :
1) Füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, sealhulgas ettevõtjatest üksnes mikroettevõtjad, kelle omandis on metsamaa (erametsaomanikud);
2) metsaühistud, kelle omandis või kelle liikmete omandis on metsamaa;
Eelmisel perioodil sai taotleda sarnast toetust meetmetest 1.51, 1.52, 1.53.
Toetuste taotluste vastuvõtu aegu tuleb jälgida PRIA kodulehelt (www.pria.ee), mis võivad muutuda ja samas ei ole ka meil veel täpsemaid juhiseid toetuste taotluste koostamise kohta (puuduvad Põllumajandusministeeriumi poolt koostatud määrused).

MAK 2014 – 2020 keskkonnatoetused

Toetuste taotlemisel on vaja järgida veelgi täpsemalt nõudeid oma põllumajanduslikus tootmises kui eelmisel taotluste vastuvõtu perioodil. Põhilised nõuded tootjatele on samad, mis olid varem.
Praegu puuduvad täpsemad juhised toetuste taotlemisel.
Kõige suuremad muudatused on ette näha MAHE tootmise toetamiseks.
Toetusi võetakse vastu koos otsetoetustega maikuus.

Põllumajanduslikud otsetoetused

Otsetoetus muutub mitmeosaliseks:
1)Kohustuslikult rakendatavad toetusskeemid:
– Põhitoetus: meil ÜPT* jätk kuni 2020.
– Kohustuslik lisatoetus keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest (edaspidi rohestamine);
– noore põllumajandustootja toetus;
Toetuste taotlemise täpsemad nõuded on Põllumajandusministeeriumi poolt koostamisel.
Taotluste vastuvõtmine toimub maikuus 2015.a.

Rohestamine

Rohestamise toetust ehk kohustuslikku lisatoetust keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest saab, järgides alljärgnevaid tegevusi:
1. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine;
2. Püsirohumaa säilitamise kohustus;
3. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade säilimise kohustus. Ökoloogilise kasutus-
eesmärgiga maa-alad on:
– põõsaste või puudega põllusaar,
– puude rida,
– hekk,
– metsasiil,
– kraav,
– kiviaed.
Ökoalade kasutamisel tuleb arvestada ka:
– maaharimispraktikaid,
– metsasuse erisust.
Osa tootjaid on rohestamisest kas täielikult või osaliselt vabastatud.
Praegu täpseid toetuse taotlemise tingimusi me ei tea, kuna puuduvad juhendid.

Milliseid tegevusi saame enne toetuste taotlemist teha?

Meil on võimalus praegu deklareerida maastikuelemente. PRIA soovitab maastikuelemente deklareerida kuni 1. märtsini. 2015.a.

Tootjatele – toetusi varem taotlenud isikutele – saadab PRIA koju juhendi maastikuelementide deklareerimise kohta e-PRIA-s.

Maastikuelementide deklareerimisel ja põllumassiivide muutmise taotluste koostamisel ning investeeringutoetuste abikõlblikkuse selgitamisel abistavad teid MTÜ Saarte nõuandekeskuse konsulendid ja ka PRIA Saare büroo töötajad. MTÜ Saarte nõuandekeskus asub Kuressaares Tallinna tn. 27 ja on avatud alates 01.12.2014 kuni 12.12.2014 (15.12.2014 kuni 18.12.2014 toimuvad konsulentide koolitused) esmaspäevast kuni neljapäevani kell 10.00 kuni 15.00. Teistel aegadel teenindatakse teid konsulendiga kokkuleppel.

Meie konsulentide kontakttelefonid saab nõuandekeskusest.

Veelkord, avaldatud info on esialgne, kuna Põllumajandusministeeriumi poolt on toetuste taotlemise määrused koostamisel.

EDU uute toetuste taotlemisel.

Ilusat jõuluaega ja edukat uut aastat !

Mai Vaher
MTÜ Saarte Nõuandekeskuse konsulent

Print Friendly, PDF & Email