Saartevaheline liikumine mugavaks! (5)

Pöördumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole seoses Sõru–Triigi parvlaevaühendusega ja uue parvlaeva hankimisega.

22. oktoobril 2014 toimus Hiiumaal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvõtmisel ühisarutelu Sõru–Triigi parvlaevaühenduse lähituleviku üle.

Eero Pärgmäe MKM-st tutvustas uue parvlaeva soetamiseks korraldatud hanget ja tellitava parvlaeva tehnilisi tingimusi, mis on sarnased Vormsi ühenduseks valmiva parvlaevaga Ormsö. Külastati Sõru ja Orjaku sadamat ning parvlaeva Kõrgelaid, mis praegu sellel liinil opereerib.

Selleks, et liin tulevikus toetaks suursaarte majandusruumi terviklikku toimimist, on vaja viia Triigi–Sõru laevaühendus uuele tasemele.

Uus mahukam laev ja sadamate arendused võimaldavad tõsta ühenduse stabiilsust ja võimekust tippaegade nõudluse rahuldamiseks.

Kohalikud kogukonnad ja vedaja ei pea planeeritavat laeva liini võimekuse tõstmiseks piisavaks ja esitavad oma ettepanekud.

Praegused kitsaskohad on:

1. Sadamarajatiste puudulikkus reisilaevaliikluse ohutuks navigeerimiseks ja sildumiseks keerulistes ilmaoludes, mis on Triigi ja Sõru sadamas tavapärased ja põhjustavad sageli ilmastikust sõltuvaid liikluskatkestusi.

2. Liini läbilaskevõime tippaegadel ei rahulda nõudlust.

3. Liinil ei ole aastaringselt tagatud igapäevane liiklus.

4. Ülesõit koos sildumistega on aeganõudev.

5. Praegune laev on tehniliselt vananenud ja tervikuna kulunud, investeeringud ei ole enam otstarbekad.

Kõik toodud puudused, peale ülesõidu vahemaa pikkuse, on võimalik kõrvaldada uue laeva, tihedama sõiduplaani ja sadamate parendustega lähiajal.

Eelnevalt tõstatatud kitsaskohtade (1; 3; 4) mõju kõrvaldamiseks on sadamates hädavajalik vähendada looduslike tingimuste mõju ja neist tulenevaid riske parvlaeva sildumisel. Selleks lepiti ministeeriumi esindajaga kokku järgmiste investeeringute vajalikkuses:

– tuuletõkke seina ehitamine Sõru sadama muulile (tähtaeg 2015. aasta september);

– Sõru sadama kai pikendamine, mille täpne vajadus täpsustub pärast tuuletõkkeseina valmimist;

– lainemurdja ehitus, mille vajadus täpsustub pärast tuuletõkkeseina valmimist ja uue laeva testimist.

Hangitav uus parvlaev, mis on tänasest Kõrgelaiust väiksema kandevõimega ja mahutavusega, ei rahulda saartevahelist ühendust, seda eriti suvehooajal.

Sellest tulenevalt pöördume teie poole palvega vaadata kindlasti üle kõik võimalused Sõru–Triigi liinile tuleva laeva hanke projektis ja teha kõik endast olenev, mis võimaldaks ehitada maksimaalselt suure laeva käesolevate võimaluste raames, sealhulgas:

– projekteerida ringi pollarite asukoht laevatekil, mis võimaldaks autokohti juurde tekitada;

– projekteerida laev vähemalt 1 m võrra laiemaks ja 2 m pikemaks (tegelik vajadus on olemasolevast prototüübist 10–15 m pikem laev, arvestades praegu käigus oleva parvlaeva suurust ja kandevõimet).

Tehniliste hinnangute andmisel toetume meretranspordi spetsialistidele-praktikutele, kes omavad otsest opereerimis- ja teeninduskogemust Triigi–Sõru liinil ja teistel laevaliinidel erinevat tüüpi laevadega.

Parvlaeva Kõrgelaid kapten Viktor Rohtla ja OÜ Väinamere Liinid juhataja Urmas Treiel põhjendasid kohtumisel faktidega, miks ei anna kavandatav uus laev liini arengule uut loodetavat mõõdet.

Ainuke pluss võrreldes praeguse olukorraga on see, et laev on uus ja ilmselt ökonoomsem. Ebakindlust tekitab teadmine, et laeva iga-aastasteks korralisteks hooldusteks ja klassiremontideks on mitmeks nädalaks järjest vaja asenduslaeva kõigile kolmele uuele ehitatavale sõsarlaevale. See lahendus on praegu selgusetu.

Nõustume eelpoolnimetatud Ormsö-tüüpi laeva ehitamise ja Sõru–Triigi liinile toomisega tingimusel, et on garanteeritud liikuvuse suurenemine ja liini teeninduskvaliteedi tõus senisest suurema tellimusega reisigraafiku tihedusele ning et ümberprojekteerimise käigus on tagatud nelja sõidukiterea sujuv paigutamine laeva tekile.

Teeme selleks järgnevad ettepanekud, mis ühtlasi tagavad meie hinnangul eelpoolnimetatud kitsaskohtade (2; 3; 4; 5) mõju vähendamise:

– tagada igapäevane parvlaevaühendus Sõru–Triigi liinil aastaringselt (praegu septembrist aprillini reisid ainult 4 päeval nädalas);

– aastane reiside arv liinil peab olema vähemalt 2016 reisi (praegu 1280);

– suve tipphooajal tihendada graafikut vähemalt 5 kuni 8 ringini päevas vastavalt nõudlusele (5 ringi ei ole juba praegu tegelikult piisav);

– operaatorihange peab sel juhul võimaldama suvel kasutada lisalaeva või lisameeskonda, kuna ühe laeva ja meeskonnaga jõuab uue laeva tehniliste tingimuste ja liini pikkuse kohaselt teha maksimaalselt 5 ringi päevas;

– võimalus tõsta piletite eelmüügi protsenti, et tagada reiside ühtlasem täitumus ja kindlustunne reisile pääsemiseks (hõreda graafiku ja keskustest eemal asuvate sadamate tõttu on reisist mahajäämine seotud suurte ebamugavuste ja kuludega).

Oleme lootusrikkad Saaremaa ja Hiiumaa vahelise laevaühenduse uute nüüdisaegsete tingimuste loomise osas juba lähiajal sadamate ja sõidugraafikute osas.

Mööname, et Ormsö-tüüpi laev on täna ja tulevikku vaadates suursaarte ühendamiseks väike, vähese kandevõimega ja aeglane ega rahulda arenguvajadusi.

Samas anname endale aru, et see on praegu kõige kiirem lahendus ühenduse stabiilsemaks muutmisel.

Soovime, et nõudluse suurenemisel hakatakse riigi tasemel kohe mõtlema järgmisele etapile, mis tähendab meie hinnangul erinevate alternatiivide kaalumist ja Triigi–Sõru liinile sobivama ja oluliselt suurema laeva ehitamist või hankimist järgmise viie aasta perspektiivis.

Arvestades projekteerimise otsusest laeva valmimiseni kuluvat aega ja vahendite planeerimist, on vaja suursaarte ühendamine võtta eraldi ülesandena päevakorda juba täna.

Hiiu Maavalitsus, Saare Maavalitsus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Saaremaa Ettevõtjate Liit, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Hiiumaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus Saaremaa Turism

Print Friendly, PDF & Email