Analüüs: silda pole planeeringusse vaja (13)

Keskkonnaõiguse keskuse tehtud õiguslikus analüüsis, mille Saare maavalitsus tellis, leitakse vastukaaluks maanteeametile ja siseministeeriumile, et püsiühenduse asukoha käsitlemine pole maakonnaplaneeringus vajalik, kuna rajatava sillaga võidakse negatiivselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku alasid.

Õigusliku analüüsi üks koostajaist jurist Siim Vahtrus ütles Saarte Häälele, et püsiühenduse asukoha maakonnaplaneeringus käsitlemata jätmine oleks Saare maavalitsuse poolt õigustatud.Vahtruse sõnul ei välista senised eksperthinnangud ja -arvamused, et silla rajamine võiks kahjustada Väinamere linnu- ja loodusalal kaitstavaid liike ja nende elupaiku. Sellises ebakindlas olukorras ei tohi silla rajamist vastavalt Euroopa Liidu looduskaitsedirektiividele lubada ning seetõttu pole ka alust valida trassi asukohta maakonnaplaneeringuga.

Saare maavalitsus tellis maakonnaplaneeringus püsiühenduse kajastamist käsitleva õigusliku analüüsi riigiasutustega tekkinud vaidluse tõttu, et selgitada välja, kui täpselt peab maakonna planeering käsitlema Suure väina püsiühenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise temaatikat.

Siseministeerium ja maanteeamet leiavad, et Saare maakonna maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis on Saaremaa püsiühenduse temaatikat käsitletud puudulikult.

Siseministeeriumi hinnangul on Saare maavalitsuse pealiskaudsus vastuolus vabariigi valitsuse korraldusega, kus Saare maavanemale on maakonnaplaneeringu koostamisega seoses tehtud ülesandeks Suure väina püsiühenduse planeerimine. See tähendab aga, et planeeringus tuleb sisuliselt käsitleda ka püsiühenduse võimalikkust ja otstarbekust.

Maavalitsuse tellitud õiguslik analüüs jõuab aga järeldusele, et varasemad otsused ei kohusta maakonnaplaneeringus valima silla maanteetrassi asukohta. “Üleriigiline planeering ei näe sellise trassi rajamist ette ja seni ei ole kehtestatud maanteeameti koostatud püsiühenduse strateegilist kava,” märkis Siim Vahtrus. Ta lisas, et vabariigi valitsuse antud planeeringu lähteseisukohtades on püsiühendus planeeringu ühe võimaliku teemana küll välja toodud, ent lõppotsus, kas ja kuidas neid planeeringus kajastada, kuulub mitte valitsusele, vaid maavanemale.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo ütles, et Keskkonnaõiguse keskuse õiguslik analüüs on vaid üks seisukoht paljude teiste seas, mida maavalitsus planeeringut koostades arvestab. “Menetleme planeeringut edasi ja püsiühenduse osas ei selgu täpsemalt midagi enne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikku arutelu, mis jääb järgmisse aastasse,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email