Kinost ja kokkuleppest ehk ühe krundi müügist (7)

2013. aasta 27. juunil otsustas Kuressaare linnavolikogu anda loa müüa linna omandis olev Komandandi 10B kinnistu otsustuskorras osaühingule Spa Varad. Kinnistu hinnaks on otsuse seletavas osas märgitud 225 000 eurot.

Otsustuskorras võib linna objekte müüa avaliku huvi olemasolu korral. Selle otsuse puhul oli avalik huvi OÜ Spa Varad kohustus tagada Kuressaare linnale tänapäevase digilahendusega avalik kino.

Kinnistu müügist saadavat 225 000 eurot planeeriti kasutada Kuressaare bussijaamahoone osaliseks remondiks ja ümberehituseks, et sinna saaks kolida Kuressaare noorte huvikeskus.

OÜ Spa Varad seadis ostutehingu eeltingimuseks krundi detailplaneeringu olemasolu. See on nii arendaja kui ka avalikkuse poolt vaadatuna mõistlik lahendus, kuna sellega on täpsemalt määratud võimalused ja kohustused müüdaval objektil.

Spa Varad taganes algsest kokkuleppest

13. augustil 2013 algatati Komandandi 10B krundi detailplaneering, tänavu 4. märtsil otsustas linnavalitsus planeeringu vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata. Avalikul väljapanekul esitasid kinnistuga piirnevate hoonete elanikud planeeringule mitmeid põhjendatud vastuväiteid ja tingimusi.

Praeguse linnavalitsuse seisukoht oli algusest peale, et planeeringu tingimustes tuleb naabritega mõistlik kompromiss leida. Kohtusime kinnistu naabrite ja arendajaga mitmel korral ning selle tulemusena on praeguseks jõutud detailplaneeringu osas mõistlikule ja kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele. Kokkulepe on sisuliselt saavutatud, kuid me ei ole seda vormistanud ega planeeringut kehtestamiseks volikokku saatnud. Miks?

Sel lihtsal põhjusel, et tehingu teine osapool OÜ Spa Varad on algsest kokkuleppest taganenud ja nende esindaja ei soovinud eelkokkulepet, kus nad kinnitavad oma soovi krundi ostu korral kino rajada ja maksta krundi eest kokkulepitud 225 000 eurot, allkirjastada. Lõpuks leidis linnavalitsus, et edasiminekuks suulistest lubadustest enam ei piisa.

Seega võime öelda, et volikogu tehtud müügiotsuses välja toodud avalikku huvi ei eksisteeri ja meil ei ole võimalust krunti Spa Varadele müüa. Sellest tulenevalt puudub meil ka vajadus OÜ-le Spa Varad sobiva detailplaneeringu kehtestamiseks.

Huvikeskuse ja bussijaama keeruline seis

Krundi müügiga on üldiselt keerulised lood. Aasta algul ametist lahkunud linnaarhitekt, kes täitis ka osakonnajuhataja ülesandeid ja tegeles selle teemaga töövõtulepingu alusel sisuliselt veel kuni selle aasta aprillini, ei märganud, et linnal pole õigust müüa seda krunti ilma keskkonnaministri loata.

3. aprillil küsis linnapea keskkonnaministrilt luba maa võõrandamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks. 7. juulil saime loa maa sihtotstarbe muutmiseks ja maa võõrandamiseks otsustuskorras OÜ-le Spa Varad alles pärast detailplaneeringu kehtima hakkamist.

Seega puudub meil võimalus seda maad ka kellelegi teisele müüa.

Kuidas edasi? Praegune olukord on pannud keerulisse seisu nii Kuressaare noorte huvikeskuse kui ka OÜ Kuressaare Bussijaam. Noortekeskus peab edasi tegutsema ruumides, mis osaliselt ei kannata kriitikat, ning bussijaama hoonest on noortekeskuse oodatava sissekolimise tõttu mitu äri lahkunud ja seega on bussijaam kaotanud ka renditulu.

Linnavalitsus eelistaks olukorra lahendamiseks loomulikult, et varasemad kokkulepped peaksid ja saaksime edasi liikuda, nagu oli planeeritud. Selleks loodan lähiajal OÜ Spa Varad esindajaga kohtumise kokku leppida. Samas peame paralleelselt hakkama otsima lahendusi noortekeskuse ja bussijaama keerulise olukorra lahendamiseks.

Taavi Kurisoo
Kuressaare abilinnapea

Print Friendly, PDF & Email