Muusikad ja näputüöd

Ilmad kippuvad viimsel aal ühna tiheli sõuksed säotid olema. Aga mõuksed nee oktoobrikuus ikka paramad piaks olema. Vahele annab ju kenasid kuivi päävi koa. Nädali lõppus kukutse neid kellusid jälle kierma ja siis lähäb õhta jälle tunni aa jägu varatsemini pimeks.

Ega sial õues paergu põlegid ju änam suuremad toemetamist ja näputüöd annab tulevalgel koa tiha. Kampas ikka etem ja tüö lähäb koa nobemini. Nõnna et neljabe õhta võib minna näituseks Hellamaale sukapaelu punuma. Alliki õpetab.

Kenad kirjud lõngad piaksid siis koa omal seltsis olema. Pihta akkavad neljabeõhtased näputüö tegemised ikka kellu viiest. Ja kolmekümnendal kojotse kangast. Niipalju ma ütle ette viel.

Ja laupa, kahekümne viiendal kellu ühestteistmest oo Liival käsitüöseltsi ruumis nahkehistüö õppemise päe. Isegid materjalid oo sedakorda seltsi puolt.

Ja üks kaugem jutt koa. Kahessandal novembril minnasse Muhust bussiga Talina mardilaadale. Nõnna kut ikka igavoasta oo köidud juba tiab mis aast soadik. Käsitüöselts ikka jälle aab nõuksi asju, et soaks minna. Ikka ju kena voadata koa, mõukest näputüöd koa mujal ilmas tihasse. Kis tahab koa kangesti seltsi minna, siis andke nobesti tiada Üllele televonni 51 77 340 pial. Paergu pidada viel bussis ruumi olema. Sõidu innaks oo viistesn eurut. Ja ega põle siis üksi võeraste inimeste ja aside uurimine. Meite omad muhulased oo koa sial ju.

Segakoori oodetse ikka kangesti uusi lauljaid juure. Iseäranis mehi ja sopranitest kuulukse koa puudus olavad. Proovisid tihasse änamasti teisibe õhta kellu seitsmest ikka Liiva koolimajas. Kis tahab kampa akata, siis andke julgeste Leenale tiada.

Muuseumist üteldi, et turista ikka viel liigub. Kohe bussitäite kaupa. Ehkkid suine möll oo läbi. Ja asi ikka tüki langsam. Neh, miskid aegu piab ju ikka inimene natusse puhata koa soama. Muedugid, siikantis ollasse vanast aast arjun, et puhatse suisel aal. Aga elu oo muutun.

Nee, kis soare pial elavad, oo akan juba ää arjuma, et sui oo kõikse kiirem tüötegemise aeg ja puhatse ikka talve änamasti.

31. oktoobri õhta oo Orisare kultuurimajas kontsert. Tantsivad ja laulvad sial Viljandi kultuuriakadeemia tudendid. Pihta akkab kellu seitsmest ja pileti innaks oo kolm ja pool eurut. Piletime soab juba Orisare kultuurimajast osta.

Aga et miks ma seda sii paergu kuuluta? Asja korraldab muhu tüdrik Kerli Rannala, kis ise koa Viljandis õppeb, ja esinejate ulkas oo koa kaks muhu tüdrikut – Liina Vokk ja Kaia Oidekivi. Nõnna et nee muhulased ep valluta Viljandi linna üksi ää, Orisare võtvad koa!

Aga laulda soab ja tantsi koa ja näputüöd tiha. Miel oo rõemus ja mis sie param puhkus ikka oo.

Et aga suri ullusid tõbesid sialt lõunamoalt ep tule ja ripilaine koa kergemini üle köiks!

Vat sõuksed jutud. Et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email