LUGEJA KÜSIB

Kuidas peab tööandja pidama töötaja tööaja arvestust (sh töö- ja puhkeaeg), kui töötaja töötab osalise tööajaga? Näiteks neli tundi päevas ja 20 tundi nädalas?

Vastab tööinspektsiooni Ida inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töölepingu seaduse (TLS) § 28 lg 2 p 4 kohaselt peab tööandja pidama tööaja arvestust. Tööaja arvestuse pidamine on ühelt poolt aluseks töötasu maksmisele, kuid teisalt annab see tööandjale võimaluse kontrollida, kas töötaja täidab oma kohustust teha tööd kokkulepitud ajal ja mahus.

Tööaja arvestuse pidamisel tuleb vastavalt tööandja juures kehtestatud korrale märkida kas elektrooniliselt või paberkandjale igal tööpäeval töötatud tundide arv. Tööaja arvestuse pidamisel ei ole vahet, kas töötaja töötab täistööajaga või osalise tööajaga.

Kui pooled on kokku leppinud töötamises nt neli tundi päevas ja 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ning töötatakse esmaspäevast reedeni, siis tulebki tööaja arvestusse märkida esmaspäevast reedeni igale päevale neli töötundi. Neljatunnise töötamise korral ei ole TLS-i § 47 lõike 2 kohaselt tööpäevasisest vaheaega, mis reeglina arvestatakse töö-
ajast välja, ette nähtud. Kui tööandja annab muid töö iseloomust tulenevaid lühiajalisi pause, siis need arvatakse tööaja sisse.

Tööaja arvestuses peavad ka osalise tööajaga töötamisel kajastuma töötamine üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö), st üle nelja tunni; töötamine riigipühadel, ööajal (22–06).

Print Friendly, PDF & Email