Pala oo küll, aga uudissime ikka jägub

Neh, eks sõuke pala oo ikka vahest tüiti küll. Ale oo voadata, kui moa oo kõrven ja tuhliaid tuhkkui. Aga ega ilma kirumisest põle niikutnii tolku ja juu seda vihma tuleb koa vahest jälle. Inimene lihtsalt ep oska rahul olla sõukse ilmaga, mis parasaste antud oo. Nõukest juttu, et uijee kui kena ilm oo, kuuleb küll aruarva.

Aga olga ete ilm mõuke tahes, elu köib ikka omat rada ja suisel aal tuleb ää pidada kõik pidud, mis ikka laani oo võetud.

Muhu pensiunääride suine pidu oo kahessandal augustil Liival, uudes hooldekeskuses. Kis pensiunäärid tahtvad nüid piduse tulla ja viel ep tia, mis tiha, siis minge andke oma külavanamate juures omad nimed nobesti kirja ja makske viis eurut koa ää. Viiendaks augustiks tahetse kõiki nimesid kätte soaja. Ja palutse, et ikka kõik katsuks oma või vähämasti noabrimehe autuga tulla. Aga kis tõesti ep soa, siis ikka ütelge külavanamale koa, et transporti oo taris.

Muuseumis Tooma sigade lautas oo nüid ülal vattide näitus. Iga päe soab voatamas köia. Kellu ühessast omingu õhta kuieni. Vatta oo sõnna tein Alliki Oidekivi, Liina Laanoja ja Annika Vaalma. Ma tia, et nee Alliki kooli lõputüöks tehtud vatid ollid tulisema uhked. Ikka kohe tõesti kenad! Piab ikka uurima minema, kas teiste omad oo niisamma uhked.

Ja augustikuus soab muuseumis nähe viel ühte näitust – “Pärand elab”. Sie oo selle mineva voasta kokku pantud vaimse kultuuripärandi nimistu rändnäitus nüid. Ja Koguvas avatse sie siis kolmanda augusti pääva kellu poolest ühest ja avamise aegas soab nähe Kadriann Kibuse lühivilmi Kalju Meidast ja Einost. Iseoma käega soab katsuda koarimist ja ketramist ja kannasjalgadega kudumist.

Ah neh ja seda surt Ätse plaati oo moo kääst irmuspalju küsitud. Ma ole nüid uurin, et seda soab omale osta Liivalt turismiinfopunktist või Muhu muuseumist. Ja muidugid võite ju Ätse tantsijate oma kääst koa uurida.

Niipalju ma ütleksi viel, et neh, randas nõukse palava ilmaga köiasse ju ühtelugu. Maa tia küll, et kena oo laska oma palesid pääva ies leegita, aga katsuks ikka sial koa kenaste üheteese järgi voadata. Pisiksi lapsi oo ühetlugu nii vie sihes kut kalda pial koa ja nende massakate jäuks piab sada poari silmi olema.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email