Ei neh, ikka terit (1)

Kus ikka kupatasid sii läbi Muhu soare terve nädalivahetuse läbi nee autud. Sii es suagid änam aru, et kas raam oo nüid tuln Kuivastu või tükkis Mõntu.

Aga neh, juu nee puhas sial Mändjalgas köisid. Ilm olli ju pidu pidamise jäuks kole kena. Aga voata ühest asjast ma`p sua easte aru mitte. Juu sie ikka mõni uiema aa moed oo ja põle, olgu tänatud, siikantis väga levin mitte. Ma nägi ühna mitmeid nõuksi autuid, kus inimesed istusid kenasti sihes, aga jalapöövad ollid autu aknast väljas. Juu nad sedaviisi oma varbuid õhutasid. No ete ikka moed koa!

Ma akka siis nüid kuskilt otsast meite uudissime lammutama. Aga neid oo kindlaste rohkem kut moole oo tiada antud.

Esteks riede, kahekümne viienda õhta jõudvad Soaremaa ooperipäävad Liiva kirku koa. Selle õhta oo sial pisike kontsert, kellu kuiest.

Mineva laupa olli kiire, aga ega tuleva laupa põle vähäm aega mitte. Vähämasti mitte Muhus. Neh, ühe laupa piale oo jälle sattun terve rivi sündmusi. Kellu ühest akatse Vahtna sadamast jälle üle Väikse väena Illiku poole ojoma.

Nõnna, et andke aga takka! Juba poolest kahestteistmest akatse ojojate nimesid kirja panema. Ja just viimsele minutile ep maksaks oma tulemist jätta.

Ja Tamsel peetse sellesama pääva tennisse meistrivõistlusi koa. Neh, et kis põle ead ojojad, siis soavad miskit muud sporti koa tiha. Ja joosmisega soab aega viita easte, sest kuieteistmendal augustil oo jälle Muhu jooks. Ja ega ikka nõukest pitka moad ep soa sedaviisi joosma minna, et põle enne jalgu sojaks aan. Enne piaks ikka reenima koa. Autu aknast varbuid sojotades ikka joosmise jalgu omale küll alla ep kasvata.

Ja pühabe, kahekümne seitsmenda juuli õhta, kellu kuiest oo Muhu muuseumis jälle üks uhke simman tulemas.

Piamine esineja oo Hollandist siia külase tuln volklooriansambel. Ja viel soavad esinemisejärje piale Tokkroes, segarühm, miesansambel ja Kiääks. Pileti iest küsitse paljast pooltesn eurut.

Ja kahekümne ühessanda õhta oo jälle asja Nautse Mihklile. Voata nüid ma pia küll natusse aega kirjakieles kirjutama, sest nõukse ansambli nime, mis sõnna selle õhta mängima tuleb, oo muhu kieles küll irmus tüiti välja ütelda. Sie oo Jäääär.

Kis tahab, võib katsu nüid omad kielt vianda. Aga selle kontserdiga oo nõuke asi, et pihta akkab sie kellu kahessast ja piletime soab osta Piletilevi kaudu ja sialsammas paikas selle õhta koa.

Nõnna, et olge aga munuksed ja kenad soja suve jätku teitele!

Print Friendly, PDF & Email