Uudissime siit ja Talinast

Neh ikka terit. Voata sedakorda oo uudistega nõuke lugu, et nee tulavad änamaste tükkis Talinast. Neh, sial sai ju köidud sure vägeva pidu pial ja ühna mitu Muhu pidulist uurisid moo kääst, et juu sedakorda ikka muhu uudissed laulu- ja tansipidust riakivad. Ma siis natusse nüüd lammuta, et mis ma sial nägi-kuulsi koa.

Ühte asja ma panni küll tähele. Muhu juurikatega inimese või muidu Muhuga tiheste seotud inimese tunneb juba pitka moa takka ää. Sest taale istuvad Muhu rahvariided irmus easte selga. Ma`p ütle nüid mitte seda, et ülemoa rahvas ep oska meite riidid mittemärki kanda. Oskavad küll.

Inimesed oo ennassimi arin ikka selle kohja pialt. Ja Muhu riidid oo vähämaks koa jäen. Ikka igaüks levab omad juurikad üles ja ep kiputagid niikangeste võeruid riidid änam ümber aama.

Aga ikkagi oo vahe siihes, et kas oo muhulase selgas või mõne untsantsaka ümber. Ikka juba eemalt kaugelt soab aru, et voata selle inimesel oo küll kuskilt otsast Muhu juurikad, sest taale kohe istub siilik ümber.

Ja mis moole viel silma jähi. Ma põle niipalju inimesi kampas koos koa tiab mis aast soadik näin. Iga päe muudkut kuuleb, et kõik põrutavad väljamoale tüöle ja Eesti jäeb tühaks. Aga sial olli nähe, et meitid oo siia viel küll jäen. Muidugid, eks pidul ollid koa mõned nõuksed, kis oo väljamoal laulud selgeks õppen ja teistega seltsis piduse tuln ja väljamoa eestlaste koorisid olli ju koa. Aga ikkagid ma arva, et tühaks ep soa sie Eestimoa ikka päris juosta.
Juba sõuke irmus sõelumine, kut nende tansi- ja laulurühmadega olli. Neh, et kõik, kis tahtsid, põlegid piduse soan. No siis ep soa asi ju nii ull olla kui kõik, kis laulda tahtvad, ep mahugid koare alla ää.

Aga neh, nüid nõuksi uudissime koa, et mis sii Muhus lähämal aal toimub ja toimuma akkab.

Selle nädali lõpuni oo nuordekeskuses vilmitegemise laager. Selle aa sihes soavad kõik noored, kis oo vähägid uvitat vilmitegust, neid sial tiha. Üle selle tihasse vielgid laagri aegas mitmeid põnevaid asju. Juu siis ilgeb kuuleb-näeb, kas neid vilma kuskil näidatse koa, mis sial tihasse.

Aga nüid ma riagi natusse ühest nõuksest vilmist koa, mis juba valmis oo tehtud. Neh, Muhust oo nüid ilja aa iest üks uhke kinuvilm valmis soan.

Selle auturiks oo Sander Liidi lapselaps Kadriann ja ma juba tia, et taal oo laanis neid vilma vielgid tiha. Sie vilm oo Muhu naestest. Selle vilmi nimeks oo pantud “Muhu: ätsed ja roosid”. Muhus näidatse seda esimest korda kuieteistmenda juuli õhta kellu seitsmest Nautse Mihklil. Enne näidatse soenduseks ühte multivilmi koa. Ja selle nimi oo “Tantsitaja”. Selle tegevus toimub koa Muhu soare pial. Nõnna, et põlegid üks, oo koguniste juba kaks vilmi Muhu soarest. Ja ühe õhtaga soab ää voadata, puhta tuimuidu soab selle õhta voatama minna.

Vat sõuksed lood ja laulud ja olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email