Keskkonnaagentuur arvustab Saaremaa hirveküttimist (12)

Keskkonnaagentuuri kodulehel avaldatud ülevaates “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2014” tunnevad selle autorid Rauno Veeroja ja Peep Männil muret punahirve emasloomade liigse küttimise pärast saartel.

Ülevaates märgitakse, et Saare- ja ka Hiiumaal torkab silma murettekitav ja aina süvenev ülekaalukas emasloomade küttimise tendents. Vaatamata juba mitmel eelneval aastal soovitatud märksa tasakaalukamale küttimisstruktuurile, on nendes maakondades otsustatud paraku teisiti toimida ning valitud hirve asurkondade suunamisel vägagi käänuline ja libe tee, öeldakse ülevaates.

Ühelt poolt võivad emasloomade ülekaaluka küttimisega kaasneda soovimatud muutused sündivate vasikate soolises jaotuses. Näiteks on leitud, et polügaamsetel imetajatel, kelle isasloomad on emasloomadest kasvult oluliselt suuremad, sõltub järglase sugu üsna suurel määral emaslooma konditsioonist, vanusest ja sotsiaalsest staatusest – vanemad ja paremas konditsioonis isendid produtseerivad rohkem isaseid ning nooremad ja viletsamas konditsioonis isendid rohkem emaseid järglasi.

Emasjärglaste poole kaldu kipub olema just noorte esmasigijate järglaskond. Emaste segmendi intensiivse küttimise korral langeb aga kiiresti emasloomade oodatav eluiga ja tõenäosus jõuda parimasse reproduktiivsesse ikka. Tulemus on see, et asurkonna peamiselt noortest emasloomadest koosneva taastootva osa järglaskonnas domineerivad emased järglased. Koos asurkonna juurdekasvupotentsiaali olulise langusega, mis sigimisealiste emasloomade osakaalu vähenemisega tahes-tahtmata kaasneb, jääb asurkonda lisanduvate isasloomade osa veelgi kesisemaks ning oodatud positiivne efekt paljude kõrge trofeeväärtusega isasloomade näol jääb väga lühiajaliseks ja pöördub mõne aastaga vastupidiseks.

Jahimeeste n-ö lühinägelikkuse tõttu on hoopis kujundatud väliskeskkonna muutuste suhtes väga tundlik ja ebastabiilne asurkond. Siiski, märgivad ülevaate autorid, ei saa välistada ka seda, et tegelikult kütitud isendite seas oli 2014. aastal nii Saare- kui ka Hiiumaal hirvelehmade ja -pullide suhe märksa tasakaalukam ning osaliselt on ametlikult teada antud kütitud isendite soolised jaotused kohaliku jahindusnõukogu otsustega vastuollu mineku hirmus selliseks kunstlikult konstrueeritud.

Punahirvede küttimine on viimased seitse aastat pidevalt kasvanud, saavutades igal aastal üha uue rekordilise taseme. Erandiks ei olnud ka möödunud 2013. a jahihooaeg, mil Eestis kokku kütiti juba 1047 isendit. Nagu eelmistelgi aastatel moodustasid kütitud hirvedest valdava osa (ca 90%) Saare- ja Hiiumaal lastud isendid. Tingituna hirve kõrgest asustustihedusest ja sellega kaasnevatest probleemidest on nii Saare- kui ka Hiiumaal hirvede ohjeldamise üks peamisi eesmärke viimastel aastatel olnud arvukuse vähendamine märksa mõõdukamale tasemele. Seetõttu ületasid nii ulukiseireosakonna poolt eelmisel aastal soovitatud punahirve küttimiskvoodid kui ka lõpuks realiseerunud küttimismaht mõlemas maakonnas selgelt asurkonna arvutuslikku juurdekasvumäära.

Print Friendly, PDF & Email