Taotleja peab järgima seadust (10)

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) ülesanded investeeringutoetuste taotlejate kontrollimisel ei piirdu vaid objekti ja dokumentidega. Euroopa Komisjoni juhend 2013. aasta detsembrist sätestab sanktsioonid juhuks, kui toetusesaaja on hangete nõudeid rikkunud. Esimene nõue – maksta tagasi 25% saadud toetustest – läheb Lümanda vallale Atla sadama ehituse tõttu.

Riigihangete seaduse (RHS) järgi peavad asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel seaduses sätestatud nõudeid rakendama muu hulgas riik ja riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende asutused ning ühendused ning muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

RHS sätestab ka rahalised piirmäärad, mille protseduurireeglitele peavad hanked vastama. Mida suurem on hanke eeldatav maksumus, seda rangemad on reeglid. Näiteks 250 000-eurose (ilma käibemaksuta) ehitustöö hankija on kohustatud korraldama hankemenetluse ja avaldama hanketeate riigihangete registris ning võimaldama osaleda kõikidel kvalifikatsiooni omavatel pakkujatel.

Samuti peab hankija tagama piisava aja pakkumiste esitamiseks, mis võib ehitustööde puhul olla 22–52 päeva. Leebemate menetlusreeglitega lihthanke võib korraldada siis, kui tööde eeldatav maksumus on 30 000–250 000 eurot.

Seejuures peab hankija ka lihthanke korraldamisel tagama pakkujate võrdse kohtlemise ning viima hanke läbi läbipaistvalt ja kontrollitavalt. Hankija peab avaldama lihthanke teate riigihangete registris ja tagama pakkujatele minimaalselt nelja tööpäeva pikkuse pakkumuste esitamise tähtaja.

Riigihangete seadus kehtib juba 2007. aastast ja PRIA vahendatavate toetusmeetmete puhul on olnud üldine nõue, et taotlejad, kes on hankijad RHS-i mõttes, peavad selle seaduse nõudeid täitma ka PRIA investeeringutoetuste osas. Seetõttu ei saa korrektsete riigihangete läbiviimise kohustus olla taotlejatele üllatuseks.

Võttes arvesse Euroopa Komisjoni viimaseid juhtnööre ja uuemaid prioriteete toetuste kontrollimisel, on PRIA kohustus pöörata kontrollimise juures suuremat tähelepanu riigihangete korrektse läbiviimise kontrollimisele. Seni keskendus PRIA peamiselt võrdlevate pakkumuste olemasolu kontrollimisele.

Mille vastu eksitakse

Kui hanke objekt on funktsionaalselt koos toimivad ja sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad või teenused, siis keelab RHS hanget osadeks jaotada ehk osta nimetatud asju või tellida teenuseid mitme erineva hankega. Riigihanke osadeks jaotamine muudab hankelepingu eeldatava maksumuse väiksemaks, mistõttu on hankijal võimalik korraldada leebematele menetlusreeglitele vastavaid hankeid, mis ei ole aga kooskõlas riigihangete korraldamise põhimõtetega.

Pakkujate jaoks on suur vahe, kas pakkumus tuleb esitada nelja tööpäeva või 52 päeva jooksul. Lühemate tähtaegadega hangete korraldamine võib soodustada olukordi, kus hankija ja sobiv pakkuja on sisulises pakkumuses juba eelnevalt kokku leppinud ning uued huvitatud isikud ei ole suutelised nimetatud tähtaja jooksul hankes osalemiseks vajalikku pakkumust koostama. Samuti on lihthanke alusdokumentatsiooni (sh pakkumuste esitamise ebapiisava tähtaja) vaidlustamine ajakriitiline ja eeldab vaidlustuse esitamist hanketeate avaldamisele järgneval päeval.

Atla sadama puhul rekonstrueeriti I etapi rajatistena kalakai ja slipp ning II etapis ehitati lainemurdjad kai kaitsmiseks. Lainemurdja järele puudunuks vajadus, kui kaldarajatisi ehk kalakaid ja slippi poleks, mistõttu on ekspertiisi hinnangul tegemist ühe objekti erinevate rajatistega, mida hankija oleks pidanud hankima ühe hankemenetluse raames.

Lisaks eeltoodule tuleb hanke maht ja hankelepingu tingimused määratleda üheselt kõikidele pakkujatele hankedokumentides, mille muutmine pärast pakkumuste esitamise tähtaega on keelatud. Läbirääkimiste pidamine on RHS-i alusel kas keelatud või oluliselt piiratud ning läbirääkimised ei ole ühegi hankemenetluse korral lubatud pärast eduka pakkumuse välja selgitamist.

Atla sadama juhtumis alustas Lümanda vallavalitsus aga pakkujaga läbirääkimisi pärast pakkumuse edukaks tunnistamist ning seda pakkumuse hinna ja pakkumuse sisu ehk hanke mahu üle.

Teisi hankes osalenud pakkujaid läbirääkimistele ei kaasatud ning vastavalt hanketeatele ei olnud tegemist ka hankega, mille raames hankija oleks võinud pakkujaga läbirääkimistesse astuda. Vald sõlmis läbirääkimiste tulemusena eduka pakkujaga töövõtulepingu projekteerimistööde tellimiseks, kuigi hange oli korraldatud nii ehitus- kui ka projekteerimistööde tellimiseks.

2012. aasta aprillis korraldas Lümanda vallavalitsus Atla II etapi ehitaja leidmiseks uue riigihanke võistleva dialoogina, kus osales üks ettevõte. RHS-i alusel on hankija kohustatud ka võistleva dialoogi korral kehtestama pakkujatele tehnilise ja kutsealase pädevuse ehk kvalifitseerimise tingimused ning kontrollima pakkujate vastavust nimetatud tingimustele, mida Lümanda vallavalitsus antud juhul aga ei teinud.

Nimelt puudus pakkujal MTR-registreering sadama ehitustööde tegemiseks, mistõttu oleks Lümanda vallavalitsus pidanud pakkuja kvalifitseerimata jätma.

Lisaks eeltoodule on Atla sadama juhtumis markantne asjaolu, et kuu aega enne võistleva dialoogi väljakuulutamist tehtud fotodest selgub, et hankega tellitavad lainemurdjad olid suures osas juba valmis ehitatud, mistõttu oli läbiviidud hange näiline ja korraldatud tellitud tööde legaliseerimiseks.

Atla sadama I etapi hanke aruande esitas Lümanda vald riigihangete registrile rohkem kui 2,5 aastat pärast RHS-is nõutud tähtaega, mis nimetatud hanke läbiviimise ajal oli 10 päeva.

Mis juhtub eirajatega?

Atla sadama kahe etapi riigihangete puhul selgusid Lümanda valla tehtud vead mahuka ekspertiisi käigus. PRIA kaalus võimalikke sanktsioone põhjalikult ja pidas nõu teiste riigiasutustega. Atla sadama rekonstrueerimise kaks etappi on esimesed juhtumid, kus PRIA riigihangete reeglite rikkumise tõttu sanktsioone rakendab: mõlema etapi puhul on tagasinõue 25% väljamakstud toetuse summast ehk vastavalt 39 944,78 ja 37 629,50 eurot.

Riigihangete läbiviimise kontroll on Euroopa Liidus prioriteet ja nõuete täitmise kontrollimisega PRIA ka jätkab. Seetõttu soovib PRIA rõhutada, et juhul kui taotleja kahtleb võimalike täiendavate tööde tellimise vajaduses, siis on taotlejal hankijana alati võimalik valida hankemenetlus, mille menetlusreeglid vastavad riigihanke või rahvusvahelise riigihanke piirmäärale ning elimineerida seeläbi riigihanke ebaseadusliku osadeks jaotamise võimalus. RHS ei välista riigihanke osadeks jaotamist olukorras, kus riigihanke osade kohta läbi viidud hankemenetlus vastab osade kogusumma suhtes kohaldatavale hankemenetlusele.

Lisaks juhib PRIA tähelepanu, et riigihangete alast nõu on võimalik küsida rahandusministeeriumist, mille veebilehel on muuhulgas olemas ka oluline hulk abimaterjali nii hankijatele kui ka pakkujatele.

Piret Kljutšivski
PRIA arengutoetuste osakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email