Kena kevadine aeg

Ikka terit. Lähemal aal kuulukse siikantis tulavad üsna mitu isevärki üritust jälle.

Riede, üheteistmenda abrilli õhta kutsub Muhu-Hellamaa moanaeste selts kõiki õunabude lõikamise õhtale. Kokku soajasse kellu poolest kuiest külakeskuse juures ja sialt juba minnasse siis seltsis õunaaida. Õpetust jägab Priit Saaremäel. Osavõtmise iest küsitse viis eurut ja enne piaks ikka külakeskuse Tiinale elistama koa, et kis tulavad.

Neh sie südamenädal oo muidugid nõuke üritus, midast mujal ilmas koa peetse. Meitel ta kestab siis viieteistmendast kuni ühessateistmenda abrillini.

Teisibe õhta tihasse lasteaa saalis Kundalini joogat ja sedakorda avastse südamekeskust. Pihta akkab nagu joogatund ikka kellu poolest kuiest. Joogamatt või pleed või tekk piaks omal seltsis olema ja nõuksed riided selgas, misega tulise mugav olla oo. Osavõtmise iest küsitse neli eurut. Kessiku õhta minnasse Leisi ojoma. Ikka kellu kuiest ja Annelile piab ikka enne elistama ja kohja kindi panema. Neljabe kellu seitsmest tihasse Janaga seltsis spordiallis aeroobikad.

Ja riede kellu seitsmest akkab siis üks suurem matk pihta – Jüriüö retk südame eaks. Kokkusoamine oo kellu seitsmest Hellamaa bussipiatuses või nagu omakandi rahvas ütleb – Leedumäel. Stardipauk andasse kellu kahessast ja matk ise oo pitk umbest kaks kilumeetrid. Aga ega põle niisamma kõmpimine, sest sõnna oodetse päris võistkondasid – üks kuni kahessa inimest võib võistkondas olla. Ennasimi soab kirja panna kohjapial või siis enne muuseumis Liia juures. Aadressi pial muhumuuseum@gmail.com või televonnil 56 252 257. Selga tuleks panna nõuke riie, misega ea matkata oo, ja ilmtingimata tuleb kottu seltsi võta ea tuju ja rõemus miel. Osavõtmine oo tuimuidu. Pärast retke tihasse Hellamaa spordilatsis seltsis tuld koa ja oo nõuksed mängid ja ettekanded ja vikturiin, mis just sõnna pääva easte passivad.

Ja üks natusse kaugem jutt koa viel. Nüid katsuge akata üles otsima oma vanu kätkisid. Neh, mõuksed iganes nad just kuskil peres ollid, sest emadepäävaks pannasse Liiva pasturaatis üles Muhu kätkinäitus. Kellel oo pakkuda ekspunaatisid või siis määlestusi Muhu tittedest ja nende oedetest või siis aidadest, kiigudest või kärudest või misestkist muust, mise sihes sai lapse magama uinuta, andke nobesti moole vallamajase tiada või soatke kasvõi meil moole või Koguva Loasu Kadrile. Kis ep soa ise Liivale tuua mitte, nendele soab ehk ikka mõne autu koa järgi soata. Pia-asi, et rahvas ikka nähe soaks, kui uhkeid asju Muhus eluilmal oo tehtud ja mise sihes tittesid oitud.

Vat sõuksed jutud ja olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email