Lugeja küsib (1)

Kui töötaja töötab osalise töökoormusega (0,8), siis kuidas anda talle tööd, kui kalendrikuu töötundide arv tuleb komakohaga? Näiteks on märtsis töötunde 168, kuid osalise koormuse korral (0,8) peab ta töötama 134,4 tundi.

Vastab tööinspektsiooni Põhja inspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal:

Töölepingu seaduse (TLS) § 43 eeldab, et täistööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ja 8 tundi päevas. Töötaja ja tööandja lepivad kokku tundide arvus, mis on osalise tööaja korral vähem kui eelduslikud 40 tundi. See tähendab, et kokkulepe koormuses, millest pole võimalik mõista töötundide arvu, pole arusaadav, selge ega heauskne. TLS-i § 5 lg 2 sätestab aga just sellise andmete esitusviisi ja töökoormuse mõistet seetõttu ka ei tunne.

Seega lahendab nimetatud probleemi kokkulepitud tööaja seadusega kooskõlla viimine. Kuna erinevates kalendrikuudes on erinev arv töötunde, siis on töösuhte pooltel mõistlik jõuda kokkuleppele, millist töötundide arvu kokkuleppes silmas peeti. See arv peab olema alati üheselt mõistetav ja konkreetne.

Töökoormuse 0,8 puhul võib näiteks olla, et poolte tahe on kokku leppida töötundide arvus 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Tööandja kohustus on TLS-i § 5 lõike 1 punkti 7 järgi töötajat sellest kirjalikult teavitada.

Print Friendly, PDF & Email