Maakonna majandus saagu värvilisemaks

Saare maakonna majanduselu võiks muutuda värvilisemaks. Perspektiivsed valdkonnad on sini-, rohe- ja hõbe-, aga ka loomemajandus.

Värvilistest sektoritest on tänaseks enim sinimajandust ehk mere ja rannikualadega seotud majandust. Juba on häid näiteid kalatööstusest, väikelaevaehitusest, turismist, meretranspordist, mis on sinimajanduse osad.
Perspektiivseid valdkondi, mida saartel arendada, on enamgi. Näiteks seire-, kaitse-, haridus- ja teadusvaldkonnaga seonduvat.

Rohemajandus on maakonda igati sobiv valdkond. See sektor ei põhjusta keskkonnariske ega survet loodusele, on ressursitõhus, säästev ja ühiskonda kaasav. Just rohemajanduse kaudu tuleks pöörata enam tähelepanu loodusressursi kohapeal väärindamisele. Saarele omane puhas loodus on üha suurem väärtus ja kasutamise võimalusi on põllumajanduses, töötlevas tööstuses ja turismis.
Mahetoodangu väärindamiseks ja tootjate sissetuleku suurendamiseks vajavad lahendamist töötlemise ja turundamise kitsaskohad. Rohemajanduse struktuuri analüüsi maakonnas veel tehtud pole. On selge, et võimalusi on oluliselt rohkem, kui praegused üksikud positiivsed arengud. Põllumajanduslike majapidamiste arv on sel sajandil jõudnud langeda neli korda. Uued rohelised võimalused ootavad tegijaid!

Hõbemajanduse arenguga on seotud hulk teenuseid tervise- ja sotsiaalvaldkonnas, aga ka heaoluteenused laiemalt. Praegu on sotsiaalteenused pigem omavalitsuste kohustus kui ettevõtlusvaldkond. Arvestades üleilmset rahvastiku vananemise trendi ning maakonna elukeskkonnast ja loodusest tulenevaid konkurentsieeliseid, on eeldused selle valdkonna ettevõtluse arenguks olemas. Loodetavasti pakub see sektor tulevikus tööd vanemaealistele. Nemad tunnetavad nende teenuste sisu ja omaealiste vajadusi kõige paremini.

Loomemajandus on samuti üks tulevikuvaldkondadest. Saarte inspireeriv elukeskkond sobib loomeinimestele nii elamiseks kui töötamiseks. Samuti toetab loomemajandus maakonna kui turismipiirkonna arengut.
Loomemajanduse käive – ca 3 milj eurot aastas – ei ole suur, kuid omab kasvupotentsiaali. Maakonna loomeettevõtteid on umbes 60 ja enamus neist on väga väikesed, andes tööd valdavalt 1–2 inimesele.

Mida vähem meid saarel elab, seda täpsemalt peame teadma, mida teeme ja kuhu oma edasised tegevused sihime. Teeme siis koos majanduselu värvilisemaks!


Loomemajanduse olulisusest

  • Toetab nn tarkade sektorite arengut ja töökohtade loomist – tegemist on ühe kõige kiiremini areneva sektoriga ELi majanduses, loomeettevõtted on sageli innovatsiooniliidrid ning loovate inimeste kohaolek regioonis loob eeldused teiste teadusmahukate valdkondade siirdeks.
  • Aitab muuta piirkonda atraktiivsemaks – tugevdab kohaliku ja regionaalse tasandi mainet.
  • Aitab kaasa kohaliku elu aktiivsemaks muutmisele – loomeinimesed on sotsiaalselt aktiivsed, tihti toetab nende tegevus kohalikule kogukonnale olulisi väärtusi.
  • Käivitab teiste sektorite innovatsioone, loob uusi turge ja nõudlust, pakub uusi sektoritevahelisi lahendusi.
  • Toetab mittemateriaalset kasvu ja kestlikku arengut – tooted on sageli „mittemateriaalsed“ ning loomeinimesed „rohelisema“ elustiiliga.
  • Rajab teed uutele trendidele.
Print Friendly, PDF & Email