Äriühingute juhte varsti enam töötutena arvele ei võeta (7)

Valitsus arutab täna tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt äriühingu juhti enam töötuna arvele ei võeta.

Kehtiva tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel ei võeta isikut töötuna arvele, kui ta on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu. Erisus on tehtud mittetulundusühingu ja sihtasutuse juhtimis- või kontrollorgani liikmete osas, kes võivad olla töötutena arvel ka siis, kui saavad tasu kuni poole töötasu alammäära ulatuses.

Eelnõu järgi ei võeta enam töötuna arvele äriühingu juhti. Eelnõu koostajad leiavad, et äriühingu juhtimise eest tasu saamine või mittesaamine on isiku vaba tahe, kuid isik ei ole tegelikult tööta. Seega ei ole ka põhjendatud nende isikute töötutena arvele võtmine. Äriühingu juhtimis- ja kontrollorgani muude liikmete nagu nõukogu liikme, asutaja, likvideerija või muude sarnaste rollide osas jääb töötuna arvelevõtmisel kehtima senine kord. Tasu saamisel neid töötuina arvele ei võeta. Muude juriidiliste isikute töötutena arvele võtmisel lähtutakse sellest, kas inimene saab oma tegevuse eest tasu või mitte.

Print Friendly, PDF & Email