Lugeja küsib

Töötan pangas telefonitellerina ja pean tegema ka klientide makseid. Praegu on pangas seisukoht, et kui telleril juhtub makset tehes rahaline eksimus, peetakse see summa tema palgast kinni. Kas nii saab teha ja kas mingit rahalise tasumise ülempiiri ei olegi?

Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Töötajate varalist vastutust reguleerib töölepingu seaduse (TLS) 4. peatükk, mis sisaldab õigusnorme nii tööandjale tekitatud kahju hüvitamise kui ka töötaja töötasust tasaarvestuse tegemise osas.

Hüvitamisele kuuluva kahjusumma kindlaksmääramisel on peamine tuvastada tekkinud kahju suurus ja töötaja süü vorm. Süü vormid on hooletus, raske hooletus ja tahtlus. Hooletuseks saab lugeda olukorda, kus töötaja on jätnud kohustuse täitmisel järgimata vajaliku hoole. Raske hooletusega on tegemist siis, kui töötaja jättis vajaliku hoole järgimata. Tahtluse korral soovib töötaja õigusvastast tagajärge.

Hooletuse olemasolu kindlakstegemiseks tuleb lähtuda töösuhtele omasest hoolsuse määrast. TLS-i kohaselt peab töötaja täitma töökohustusi lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega. Vajaliku hoolsuse määra kindlakstegemisel tuleb arvestada tööandja tegevuse ja töötaja tööga seotud tavalisi riske, töötaja väljaõpet, ametialaseid teadmisi, võimeid ja omadusi.

Töötaja vastutab üldjuhul ainult süü olemasolul. Kui töötaja on lepingut tahtlikult rikkunud, vastutab ta kogu tekitatud kahju eest.

Kui töötaja on lepingut rikkunud hooletuse tõttu, vastutab töötaja tekitatud kahju eest ulatuses, mille määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks. Hüvitist vähendatakse tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra.

Kui töötaja oma süüd tunnistab ja on nõus kahju hüvitama, võib ta anda nõusoleku tekitatud kahjusumma kinnipidamiseks töötasust. Kui töötaja aga süüd ei tunnista või ei ole nõus kahjunõude suurusega, peab tööandja pöörduma talle tekitatud varalise kahju hüvitamise osas vastava nõudeavaldusega töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Tööandja ei või omavoliliselt töötaja töötasust talle tekitatud kahju kinni pidada.

Print Friendly, PDF & Email