Hajaasustuse programm 2013 on avatud

Selle aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. augustist, taotluste esitamise tähtaeg on 30. september.

Programmi eesmärk on tagada head elutingimused hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevust.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Maksimaalse toetussumma arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa. Riigi ja kohaliku omavalitsuse maksimaal-ne panus on 66,67%, taotleja omaosalus vähemalt 33,33% projekti abikõlbulikest kuludest. Korterelamute puhul toetatakse investeeringuid juhul, kui programmi nõuetele vastab vähemalt 50% korterelamus alaliselt elavatest leibkondadest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Taotleja elukoht peab olema rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse, ning taotleja leibkonda peab kuuluma vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik.

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda valla kodulehel www.kaarma.ee.
Taotlused saab esitada kas elektroonselt allkirjastatult kaar-ma@kaarma.ee või tuua paberkandjal Kaarma vallavalitsusse.
Taotluste läbivaatamiseks on moodustatud 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad: Urmas Sepp (esimees), Aare Saar, Kersti Nurk, Katrin Kuusk ja Katrin Sagur. Taotlused vaadatakse läbi pärast esitamise tähtaja möödumist.

Katrin Sagur
katrin.sagur@kaarma.ee,
tel 45 20 468

Print Friendly, PDF & Email