Süvasadama kaubasadamaks muutmine kaevati kohtusse (43)

MTÜ Ninase Küla Selts ja kohalik turismiettevõtja Janne Koovisk esitasid Tallinna halduskohtule kaebused Mustjala vallavolikogu otsuse peale, millega kehtestati hiljuti Saaremaa Sadama detailplaneering.

Planeeringuga kavandatakse seni kruiisisadamana kasutatud nn süvasadamas kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemist ja ladustamist ning kuni kahe kaubalaeva külastust nädalas. Lisaks planeeritakse sadamaalale tööstuspargi rajamist minimaalselt 6 hektarile.

Ninase küla selts teatas Saarte Häälele, et Ninase poolsaare elanikud ja sealsed suvitajad, kes on oma kinnisvarainvesteeringud teinud vaiksesse, rahulikku ja looduslähedasse Natura 2000 ala piirkonda, on kaubasadama ja mürarikka tööstuspargi rajamisele resoluutselt vastu.

Kaebajate arvates on planeerimismenetlusest eeldatavalt teadlikult jäetud välja võimalikud ehitustööd sadama veealal, kuna vastasel juhul ei oleks planeeringuga kaasnevad keskkonnamõjud piisavalt vähesed, lubamaks sadama kaubasadamaks muutmist. “Mitmete avalikult avaldatud arvamuste kohaselt ei ole sadama praegused kaid tehniliselt sobivad kaubalaevade teenindamiseks, mistõttu on sadamakaide täielik või osaline ümberehitamine tegelikult vältimatu,” märgivad kaebuse esitajad.

Kaebuses leitakse muu hulgas, et menetluses on vald põhjendamatult eelistanud ühe suurettevõtte kruiisisadama rajamiseks tehtud ebaõnnestunud investeeringu kaitset Ninase poolsaarel elavate inimeste kodudesse ja loodusturismi arendamisse tehtud investeeringute kaitsele ning ka looduskaitsele, puhta ja vaikse keskkonna säilimisele jmt.

Kaubasadama ja tööstuspargi rajamisega väidetavalt kaasnevad positiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud ei põhinevat objektiivsetelt kontrollitavatel uuringutel ning tähelepanuta on kohtult abi otsijate arvates jäetud täiendava kaubasadama rajamisega kaasneda võivad negatiivsed mõjud. Tähelepanuta on kohalike hinnangul jäetud ka fakt, et kruiisisadama rajamine sai võimalikuks vaid tänu lubadustele, et sadam jääb vaid reisisadamaks.

Ninase küla seltsi ja Janne Kooviskit esindab advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene partner vandeadvokaat Piret Blankin.

Print Friendly, PDF & Email