Kaarma vallavolikogu info

Volikogu korralised istungid toimusid 24. aprillil ja 5. juunil.

Aprill

Kehtestati Kõrtsi kinnistu detailplaneering Kaubi külas. Planeeringuga jagatakse kinnistu, määratakse ehitusõigus ja juurdepääsud, seatakse keskkonnatingimused, lahendatakse tehnovõrgud, seatakse vajalikud kitsendused.

Otsustati üle anda aktsiaseltsile Kuressaare Veevärk Aste aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja -rajatised.

Otsustati võõrandada aktsiaseltsile Kuressaare Veevärk munitsipaalomandis olevad kinnistud Aste alevikus vastavalt lepingu tingimustele.

Otsustati võõrandada Abruka külas asuv Vahese kinnistu suurusega 0,21 ha (tootmismaa) FIE Rein Lemberile hinnaga 800 eurot.

Määrati hüvitiste ja soodustuste (isikliku auto kasutamise eest ja telefoni kasutamise limiit) võimalikud määrad vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele.

Juuni

Anti arvamus Saaremaa omavalitsuste liidule tõmbekeskuse kohta.

Kaarma Vallavolikogu on 25.01.2012 määrusega nr 1 kehtestanud “Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu”, mille eesmärk on administratiivpiiridest lähtumata valla ja linna ühise ruumilise arengu, maakasutus- ja ehitustingimuste määramine ning olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parim ärakasutamine.

Koostöö arendamiseks hariduse valdkonnas sõlmisid Kaarma Vallavolikogu ja Kuressaare Linnavolikogu 2007. aastal ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe, mille järgi koheldakse mõlema omavalitsuse rahvastikuregistri andmebaasis registreeritud isikuid võrdsetel alustel. Kokkuleppe alusel tagatakse Kaarma valla õpilastele Kuressaare linna õpilastega võrdsed võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ja valla koolieelikutele võimalus käia linnas lasteaias.

Kaarma Vallavolikogu ei pea eeltoodu alusel otstarbekaks teostada tõmbekeskuse määratlemise juhendis soovitatud hindamist.

Tänane situatsioon tagab Kuressaare kui Saaremaa keskuse ja selle tagamaa, Kaarma valla, toimimise ka tulevastes ühtsetes halduspiirides, inimeste jaoks kvaliteetsema teenuse ning jätkuva võimaluse nende korraldamisel kaasa rääkida.

Sama seisukoht on väljendatud ka Kaarma Vallavolikogu poolt kinnitatud “Kaarma valla arengukavas 2011–2018”, mille punktis 3.1 on fikseeritud visioonina, et Kaarma vald on 2018. aastal “tugevate külakogukondadega ühe suure Saaremaa valla osavald”.

Kinnitati vallavolikogu revisjonikomisjoni akt.

Kinnitati Kaarma valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Võeti vastu Kaarma valla 2013. aasta I lisaeelarve kogumahus 551 452,94 eurot.

Otsustati võõrandada Aste alevikus Eha tn 8 asuv mõtteline osa kinnistust hinnaga 100 eurot osaühingule Lilleneiud.

Tuvastati Eikla külas asuva ehitise, tuletõrje veehoidla peremehetus.

Kehtestati Mändjala küla Päikseranna detailplaneering.

Maa-alale planeeritakse ca 290 majutuskohaga puhke- ja tervisekeskust, samuti sellega seonduvaid vajalikke kommunikatsioone ning maa sihtotstarbe muutmist. Maa-ala suurus on 10 ha.

Kinnitati Kaarma valla kalmistute andmekogude põhimäärus, mille eesmärk on valla territooriumil asuvate kalmistute kohta andmete kogumine.

Otsustati võtta varaline kohustus tulenevalt Kaarma valla arengukavas 2011–2018 seatud eesmärgist ehitada Nasva seltsimaja. Kohustuse suurus on 250 000 eurot ja see kaetakse valla 2014. aasta eelarvest.

Volikogu järgmine istung toimub 10. juulil.

Eeve Näälik,
volikogu sekretär

Print Friendly, PDF & Email