Muratsi suurarendusega olulist mõju ei kaasne (1)

Kaarma valda Muratsi külla mere äärde kavandatava uusarenduse detailplaneeringu korrigeeritud kujul elluviimine inimeste tervisele ja heaolule ning looduskeskkonnale olulist mõju ei avalda, leiavad eksperdid.

Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostajad ettevõttest Hendrikson & Ko kinnitavad, et muudetud planeeringu teoks tegemine on võimalik.
“Planeeringulahenduse võimalikkuse ja otstarbekuse kohta langetab kaalutlusotsuse kohalik omavalitsus,” kirjutab töögrupp aruande lõppjärelduses.

Arvestades Eesti keskmise leibkonna suurusega lisanduks detailplaneeringu realiseerimisel Muratsi külla ligikaudu 180+ uut elanikku ehk elanike arv suureneb ligikaudu poole võrra. Elanikud jäävad oma igapäevasõitude – teenuste, töökohtade – osas tugevalt seotuks Kuressaarega.

Planeeringu täismahus realiseerimise korral prognoositakse Kuressaare-suunalise liikluse koormuste ligikaudset kahekordistumist ning pikas perspektiivis võib keskmine liikluskoormus 20 aasta jooksul küündida ligi 1000 sõidukini ööpäevas, prognoosivad eksperdid.

Samas lisavad nad, et tee liikluskoormus on nii praegu kui ka tulevikus siiski suhteliselt madal ega põhjusta ka tee vahetus läheduses müra normväärtuste ületamist.

Samuti polevat märkimisväärne autoliikluse põhjustatud õhureostus.

Leevendavaks meetmeks peavad eksperdid ühistranspordi ümberkorraldamist – piirkonda teenindava bussiliini pikendamist ja sõidugraafiku tihendamist.

Kuna Muratsis asuvatel Natura aladel otsest ehitustegevust ei kavandata, pole ka otsest mõju sealsetele elupaikadele ja liikidele, leiavad eksperdid.

Planeeringu korrigeeritud lahenduses on arvestatud ka kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadega ja sinna hooneid ega teisi suuri infrastruktuuri rajatisi planeeritud ei ole.
“Seega võib ehitustegevusest tulenevat kasvukohtade füüsilist mõjutamist väljaspool Muratsi loodus- ja linnuala pidada minimaalseks,” kirjutab töögrupp.

4. juunil toimus Kaarma vallavalitsuses KSH-aruande avalik arutelu, kus osales 13 inimest.
“Inimesed ei saanud esialgu vist päris hästi aru, mis arutelule nad tulnud olid – nad arvasid, et hakkame detailplaneeringut arutama, näiteks rääkisid nad kruntide suurusest,” tõdes Kaarma valla planeerimis- ja maakorralduse spetsialist Katrin Kuusk.

Print Friendly, PDF & Email