Maavanem kiitis Saaremaa Sadama planeeringu heaks (4)

Saaremaa Sadama detailplaneeringu järelevalvet teinud Saare maavanem Kaido Kaasik kirjutas Mustjala vallavalitsusele, et annab sadama detailplaneeringule heakskiidu ja teeb ühtlasi ettepaneku selle kehtestamiseks.

Märtsi lõpus jättis maavanem Saaremaa Sadama detailplaneeringu kooskõlastamata ja tagastas selle Mustjala vallavalitsusele vajalike täienduste tegemiseks. Vallavalitsusel tuli kirjutada nt keskkonnamõju hindamises toodud seisukohad sisse ka detailplaneeringusse.

“Tutvunud Mustjala vallavalitsuse esitatud täiendavate seisukohtadega ja täiendatud detailplaneeringu materjalidega, leian, et meie esitatud nõuded on täidetud,” nendib maavanem, kelle andmeil on vallajuhid esitanud täiendused nii oma vastuskirjas kui ka detailplaneeringu seletuskirjas.

Vallavalitsus on Kaido Kaasiku andmeil täiendavalt kaalunud üldplaneeringu muutmisega seotud avalikke huvisid ja lisaks sotsiaalmajanduslikele mõjudele hinnanud vajadust säilitada piirkonna puhkeväärtus ning mitte kavandada osaüldplaneeringu alale tegevust, mis seda halvendaks. Vallavalitsus leiab, et planeeringulahendus vastab Mustjala valla arengukavas seatud strateegilisele eesmärgile arendada sadamategevust, ettevõtlust ja säilitada loodust.

Kokkuvõttes märgib vallavalitsus erinevatele uuringutele ja strateegilisele keskkonnamõju hinnangule tuginedes, et sadama arendamise sotsiaalmajanduslikud mõjud on positiivsed, kuna kohalik elanikkond kindlustatakse paremini tööhõivega, investeeringute maht tõuseb ja suureneb ka võimalike välisinvestorite huvi regiooni vastu.

Samas jätkab sadam senise tegevusega, uued tegevussuunad täiendavad piirkonna arengut ja atraktiivsust ning kõigi võimalike negatiivsete mõjude leevendamise ja vältimise meetmete rakendamisel ja seadusandluse järgimisel võib öelda, et sadama kasutusotstarbe muutmisega reisisadamast kauba- ja reisisadamaks ei ole mõju keskkonnale oluline ning on tagatud Küdema hoiuala terviklikkus ja kaitse-eesmärkide täitmine.

Kaido Kaasik märgib, et planeerimisseaduse alusel annab ta nüüd Saaremaa Sadama detailplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku selle kehtestamiseks. Vastuskiri heakskiidu andmise kohta saadeti koopiana ka kõigile neile, kes on sadama kauba- ja reisisadamaks muutmise vastu pahameelt väljendanud.

Print Friendly, PDF & Email