Lugeja küsib

Kas töötajal on õigus viivisele, kui tööandja ei maksa kogu teenitud töötasu välja kokkulepitud palgapäeval?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Pärnat:

Tööandja maksab töötajale töötasu üks kord kuus, kui tasu maksmise osas ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Töötasu sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev) peab olema fikseeritud töölepingu kirjalikus dokumendis. Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punkti 2 alusel on tööandja kohustatud maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.
Töölepingu seaduse § 33 lg 2 sätestab erisuse juhul, kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, siis loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval.

Kui tööandja ei ole kokkulepitud töötasu palgapäeval välja maksnud, tekib töötajal nõudeõigus töötasu osas, mis jäi välja maksmata, ehk saamata töötasu osa muutub sissenõutavaks.

Võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 alusel võib võlausaldaja (töötaja) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult (tööandja) viivitusintressi (viivist) arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni ehk viivitatud summa kättesaamiseni. Viivise määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (euribor), millele lisandub 7% aastas. Euribori avaldab Eesti Pank www.ametlikudteadeanded.ee.
Praegu on ametlikes teadaannetes avaldatud järgmine intressimäära avaldamise teade: Eesti Pank teatab võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 alusel, et võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne 1. jaanuari 2013 oli 0,75%. Seega on viivis praegu 7,75% aastas. See teeb reaalseks viiviseks ligikaudu 0,021% maksmata summalt päevas.

Töötajal ja tööandjal on võimalik kokku leppida seaduses sätestatust suuremas viivisemääras, kuid seda üksnes siis, kui tööandja viivitab töötasu maksmisega. Kui pooled ei ole lepingus teisiti kokku leppinud, tekib töötajal õigus nõuda tööandjalt töötasu maksmisega viivitamise eest viivist võlaõigusseadusest tulenevas viivisemääras.

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt viivist töötasu maksmisega viivitamise eest alates palgapäevale järgnevast päevast kuni päevani, mil tööandja on viivitatud summa välja maksnud.

Print Friendly, PDF & Email