Omavalitsusjuhid: referendum – miks ka mitte? (15)

Omavalitsusjuhid referendum miks ka mitteMaavanem Kaido Kaasik leiab, et üheaegselt omavalitsuste sügiseste valimistega võiks korraldada referendumi omavalitsuste ühinemise küsimuses (“Kas ühineda: sügisel võib toimuda rahvahääletus”, SH 15.02). Uurisime omavalitsusjuhtidelt, mida nemad maavanema ettepanekust arvavad.

Margus Mägi,
Kaarma vallavanem:
Loomulikult pean seda ideed õigeks. Esiteks, referendum tuleb enne ühinemist teha nii või naa. Tulemus annab uutele volikogudele rahva mandaadi otsuste vastuvõtmiseks, olgu see siis ühinemise poolt või vastu. Teiseks, eelnevad kogemused on näidanud, et liitumisreferendumitel osalemise protsent on olnud väga madal. Kui see korraldada koos valimistega, saame kindlasti adekvaatsema pildi kogu rahva arvamusest. Boonuseks on see, et läbiviimise kulud on nullilähedased.

Mina ise olen ühe ühtse Saaremaa omavalitsuse fänn. Kui me tahame olla oma riigile paremad peremehed, siis tuleks see asi kindlasti ära teha.

Raimu Aardam,
Kihelkonna vallavanem:
Milline kasu on tekkimas ühinemisest kohapeal, s.o Kihelkonna vallas?
Arusaam sellest, mis jääb pärast ühinemist kohapeale, missugune on meie hääl otsuste tegemisel, missugused on KOV-i rahalised kohustused ehk laenukoormus, selle tasumine perspektiivis. Kas on täna ülim aeg end “silmini” täis laenata, sest tulevikus tuleb laenuraha koos tagasi maksta ja kes on rohkem suutnud kohapeale raha tuua, on võidumees.
Oluline on praegustele vallatöötajatele, ametnikele aegsasti öelda, milline on töö saamise võimalus tulevikus. Põhjamaades on just sellele suurt tähelepanu pööratud, nii nagu ka Viljandi suurvalla moodustamise läbirääkimiste käigus.

Kui vallakodanik täna näiteks küsib, kas pärast ühinemist lasteaed ja kool Kihelkonnale jäävad, ei oska keegi öelda. Täna on see volikogu ja vallavalitsuse prioriteet. Kas ka ühinenud omavalitsuses? Paljud kokkulepped vajavad aega ja läbirääkimist, selleks võiks olla aega 4 + 1 aastat.
Gotlandi saart tuuakse meile eeskujuks, aga lõpuni me kogu protsessi kulgu ei tea. Milline oli kolmanda sektori kaasatus? Milline oli riigiressursi kasutus protsessis? Kas meil on sealt midagi väga olulist õppida, et Saaremaa jõuaks Gotlandile järele? Kas vallakodaniku elu, eriti äärealadel, läheb pärast ühinemist paremaks? Kui vallakodanik seda ei adu, siis mille järgi ta hääletab?

Mati Mäetalu,
Kuressaare linnapea:
Referendumi on enne ühinemisi korraldanud pea kõik ühinenud (või ühinemata jätnud) omavalitsused, elanike aktiivsus osalemisel on aga olnud pigem madal kui kõrge – viimaste ühinenud omavalitsuste puhul Eestis umbes 30% kanti. Madal osalusprotsent näitab selgelt, et elanikke ei huvita eriti, kus asub vallamaja, vaid see, et omavalitsuse pakutav teenus oleks kättesaadav ja kvaliteetne.

Koos valimistega korraldatav referendum tõstaks kindlasti osalemise protsenti ning tooks ka valimiskastide juurde rohkem inimesi. Kindlasti peab algatus ja vajadus ühinemisteemalise referendumi korraldamiseks tulema kohaliku omavalitsuse poolt, kes oma nägemuse ja soovide kohaselt koostab küsitluse sisu. Arvestades, et oleme linnavalitsuses seda teemat juba varem arutanud, võib sügisel referendum kellegagi liitumiseks kõne alla tulla küll.

Ludvik Mõtlep,
Leisi vallavanem:
Oleks tõesti mõistlik küsitlus korraldada. Leisi vald on kunagi küsitluse läbi viinud, kuid aastaid tagasi ja vahepeal on elu edasi läinud. Volikogudel oleks selgem ja kergem otsust kujundada, kui rahva toetus taga. Kokkuvõtted tuleks siis teha praeguste valdade põhiselt.

Jaanika Tiitson,
Lümanda vallavanem:
Pooldan seda ettepanekut igati, sest hääletus annab volikogudele signaali rahva meelsusest nii ühes konkreetses vallas/linnas kui ka suuremas pildis, Saaremaal tervikuna. Hääletuse korraldamisega kerkib ühinemisküsimus valimiste keskmesse, kõik volikogudesse kandideerijad peavad selle kohta oma seisukoha ütlema. Valimiste-eelses dialoogis on võimalik kaaluda kõiki ühinemise plusse ja miinuseid, nii et kokkuvõttes sünnib teadlik ja läbimõeldud otsus, ükskõik milline see ka poleks.
Isiklikult toetan ühe omavalitsuse loomist praeguse maakonna baasil.

Raido Liitmäe,
Muhu vallavanem:
Rahva arvamust tuleb kindlasti küsida. Kas kohalike valimistega koos või eraldi, on juba korralduslik küsimus. Kindlasti peab olema selleks valmis ka mudel, missugune on elukorraldus pärast ühinemist: milline on koolivõrk nii gümnaasiumide kui ka põhikoolide osas (mis jäävad alles, mis suletakse), siit edasi transpordivõrgu korraldus jne. Inimestel peab olema, mille põhjal oma jah või ei öelda – praegu, mil pakutakse välja erinevaid fantaasialende, on inimeste peas üks paras segadus.

Kindlasti peaks rahva arvamus olema aluseks ka otsustajate ringile: kui vastus on valdavalt jah, tuleb asjaga edasi liikuda; kui ei, siis peab ilmselt veel kord mõtlema ja muid lahendusi otsima. Vähemalt sõnades on ju haldusreformi mõte parem elu ja paremad teenused elanikkonnale, seda peab aga ka inimene tunnetama.
Praegu kõlab kõige jõulisemalt muhulaste hääl, kes soovivad oma valla säilimist, aga kaldun arvama, et neid valdasid, kus valdav osa inimesi soovib oma valla säilimist, on veelgi.

Tegelikult on nii Muhu vallavolikogus kui ka -valitsuses olnud mitmel korral jutuks kavandatava haldusreformi teemaline küsitlus muhulaste seas. Eelmine sellelaadne küsitlus toimus aastal 2000 ja siis nägi 96% muhulastest Muhu valda omaette vallana, kusjuures küsitleti ca 1000 muhulast.

Aarne Põlluäär,
Orissaare vallavanem:
Referendumi korraldamine on kahtlemata õilis ettevõtmine, kuid ma ei ole kindel, et seda peaks tegema koos valimistega, kus inimese mõtted on siiski koondunud kitsalt oma valla asjadele. Samas on valimistega koos referendumi korraldamine majanduslikult kõige mõttekam.
Rahva arvamuse küsimine enne otsustusprotsesse on põhiseadusest tulenev nõue, mida tuleb tingimata täita. Me ei korralda ümber ametnike elu, vaid ennekõike meie oma saarerahva elu, ja siin peab igaühel olema võimalus kaasa rääkida. Kas inimene seda võimalust kasutab või mitte, jäägu igaühe enda otsustada.

Jüri Saar, Pihtla vallavanem:
Juhtidel on alati tark kuulata rahva arvamust, kuid samas peavad nad oma tegevuses lähtuma ka kehtivatest seadustest. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 p 4 ütleb, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise valdade ja linnade osas algatab vabariigi valitsus või asjaomane volikogu.

Print Friendly, PDF & Email