Kavandatav elamurajoon põhjustab Ruhnus paksu verd (4)

Ruhnu vallavolikogu liige Kaarel Lauk soovib, et Saare maavalitsus peataks Ruhnu uue elamuala detailplaneeringu menetlemise ja kõrvaldaks valla ehitusspetsialisti Raimond Jõearu detailplaneeringu menetlemiselt.

Konflikti põhjus on ligemale aasta tagasi Ruhnu vallavolikogu algatatud Skalluse kinnistu II maatüki detailplaneering, millega ruhnurootslane Leif Strömfelt kavandab 4,5 ha suurusele alale Ruhnu küla piiril 11 elamukrunti.

Juba enne maavalitsusele kirja läkitamist asus Kaarel Lauk detailplaneeringu menetlemisel seisukohale, et detailplaneering muudab valla kehtivat üldplaneeringut ja rikub ära ajaloolise küla piirid ja struktuuri. Samuti heidab Lauk ette asjaolu, et hooned on kavandatud põllumaale, samal ajal kui Ruhnu külas on 30 tühja, hoonestamata ja korrastamata krunti, mis on ruhnurootslastele tagastatud ja mille vastu keegi huvi ei tunne.

Lauk osutab, et valla praeguse üldplaneeringu kohaselt on põllumajanduslikul alal elamu- ja suvilaehitus keelatud ning põllule ehitamise plaan on arendaja poolt rahalise kasu saamise soov. Ruhnu vallavalitsus on seni pea kõik Kaarel Laugu vastuväited tagasi lükanud. Vald on varem Kaarel Laugule vastanud, et elamuehituse arendamine on kooskõlas kehtiva arengukavaga ning üldplaneering ei välista küla piiride muutmist ja uute elamualade teket, vaid sätestab nende rajamiseks reeglid.

Maavalitsusele saadetud kirjas teeb Kaarel Lauk muu hulgas tõsiseid etteheiteid Ruhnu vallavalitsuse aadressil ja seab kahtluse alla ehitusnõuniku volitused korraldada valla nimel planeeringuid ja koostada vastuskirju. Nii osutab Lauk, et volikogu ei ole vallavalitsuse koosseisus ega ka koosseisuväliselt ehitusnõuniku ametikohta ette näinud.

Ühtlasi soovib Lauk, et maavalitsus teeks vallavalitsusele ettepaneku kõrvaldada planeeringu koostamise ja menetluse korraldamise juurest kõik vastavat volitust mitteomavad isikud.

Ruhnu vallavanem Aare Sünter ütles Kaarel Laugu süüdistusi kommenteerides, et ehitusnõunik on tööle võetud lepingu alusel ja koosseisuväliselt. “Koosseisuvälisena vallavalitsuse poolt tööle võetud ametnik ei pea olema volikogu poolt kinnitatud,” sõnas Sünter.

Raimond Jõearu sõnul on ta tööle võetud avaliku teenistuse seaduse alusel vallavanema käskkirjaga koosseisuvälise teenistujana ja määratud ajaks, mis lõpeb augustis. Tema tööülesanded on Ruhnu uue koolihoone projekti ettevalmistamine ja sel perioodil vallavalitsuse nõustamine ehitus- ja planeerimisvaldkonna küsimustes.

Jõearu selgitas, et planeeringute menetlemise korraldamine, sh planeeringuvaidlustes seisukoha võtmine on vallavalitsuse seadusjärgne ülesanne.

“Ehitusnõuniku ülesandena näen vallavalitsuse nõustamist planeeringuvaidluste menetlemisel. See tähendab erapooletu hinnangu andmist arendaja planeerimisettepanekule ja sellele esitatud vastuväidetele, et mil määral on need kooskõlas kehtivate seadustega,” selgitas Jõearu.

Skalluse kinnistu detailplaneeringut koostava projekteerimisfirma OÜ Solness juhataja Piret Lai ütles, et teda üllatab Kaarel Laugu rünnaku ägedus, kuigi iseenesest on üsna tavaline, et planeeringu eskiisetapis ilmuvad välja kodanikud, kes avaldavad oma arvamust.
“Mina ei näe, et praegu oleks detailplaneeringu koostajate poolt midagi valesti tehtud, ka Raimond Jõearu puhul ei näe ma mitte vähemalgi määral põhjust tema pädevuses kahelda,” sõnas Piret Lai.

Print Friendly, PDF & Email