Arvamuse küsimine ei tähenda valmis otsust (2)

Kommentaar Argo Kirsi arvamusloole “Kallemäe kooli probleemi ei tohi lahendada puudega laste arvelt” (SH 06.02)

Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul tehakse Kallemäe koolis, sealhulgas kooli Kuressaare filiaalis väga head tööd toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel.

Kooli Kuressaare õppehoone asub hästi ligipääsetavas kohas, on väga heas korras ja õpilastele vajalikud teenused on kättesaadavad. Kooli kvaliteeti kinnitab asjaolu, et valdavalt kõik Saaremaa hooldus- ja toimetulekuõpilased on kooli kaasatud. Kooli soodsa asukoha tõttu ei ole vajalik õpilaskodu olemasolu ja õpilased saavad õpet kodudest eraldamata. Hea koostöö ja linnas asuvate ressursside kasutamise võimalus tagavad olukorra, kus koolihoone suurus on optimaalne ning seetõttu ka majandamine küllaltki efektiivne.

30 kohta hooldus- ja toimetulekuõppe jaoks

Kallemäe kooli Kuressaare filiaalis õpetatakse lapsi, kelle õpetamine on täna ja ka ministeeriumi tulevikuvaates riigi vastutada. Seetõttu ei ole ministeeriumis arutatud Kuressaare filiaali sulgemist, rääkimata kooli või lapsevanemate survestamisest või juba tehtud sulgemisotsustest.

Ministeeriumi spetsialistid on kohtunud maavalitsuse esindajatega ning arutanud võimalusi leida sobivaim hariduslike erivajadustega laste õppe- ja koolikorraldus, mis arvestab saare vajadusi ja eripärasid. Ministeerium on tõepoolest oma prognoosides näinud Saaremaa vajadusena orienteeruvat 30 õppekohta, kuid rõhutame, et prognoos puudutab vaid hooldus- ja toimetulekuõppel olevaid õpilasi. Nimetatud prognoos ei sisalda teisi hariduslikke erivajadusi: lihtsustatud õppel olevaid õpilasi, nägemis-, kuulmis- ja kõnepuuetega õpilasi, liikumispuuetega õpilasi, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilasi.

Saaremaal peab olema kool, mis rahuldab kogu saare keerulisemate õpilaste hariduslikke erivajadusi parimal viisil. Ei saa ju eeldada, et lapsed saadetakse mandrile kooli. Kallemäel õppivate peamiselt lihtsustatud õppel olevate õpilaste arvu vähenemine on ootuspärane, sest kehtivas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud meetmed on oma mõju avaldanud ja järjest enam erivajadusega õpilasi – näiteks lihtsustatud õppel olevaid, raskete somaatiliste haigustega, kuulmispuuetega õpilasi ja teisi – saab hakkama tavakoolis. Samas on suurenemas vajadus tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste õppekohtade järele.

Järjest enam peavad koolid, sh ka erikoolid, toime tulema erinevate erivajadustega õpilaste õppe korraldamisega. Täna on selgelt vara anda hinnanguid äsjavalminud Kallemäe kompleksi investeeringu “tasuvusele”, sest kõik Saaremaa erivajadustega lapsed vajavad õppeks kaasaegseid tingimusi ning koostöös maavalitsuse ja Saaremaa omavalitsustega on võimalik ja vajalik ka Kallemäe kooli tingimusi selleks kasutada. Ei tohi unustada sedagi, et ka täna on koolis õpilased ning ka nemad vajavad kaasaegset ja võimalusterohket õpikeskkonda.

Kuressaare filiaali otstarbekuse küsimus on tõstatunud kooli hoolekogus. Hoolekogu leidis, et filiaali võimalikust sulgemisest või tegevuse olulisest ümberkorraldamisest ei saa enne rääkida, kui selleks pole piisavalt infot. Koolijuhil paluti vastavat infot koguda, millest teavitati ka ministeeriumi üldharidusosakonda.

Lapsevanematel otsustes oluline roll

Eestis on lapsevanematel oluline roll hariduskorralduslikes otsustes kaasarääkimisel ning seetõttu on antud küsimuses lapsevanemate arvamus väga oluline. Et teada saada vanemate arvamust võimaliku ümberkorralduse kohta, kutsus koolijuht kokku lastevanemate koosoleku. Paraku tõlgendati arvamuse küsimist valmis otsusena ning vanemad hakkasid põhjendatult muretsema. Kinnitan siinkohal veelkord, et haridus- ja teadusministeerium kui koolipidaja ei ole Kallemäe kooli Kuressaare filiaali sulgemist otsustanud ega seni isegi tõsiselt arutanud. Samuti pole tänaseks laekunud sellekohast koolipoolset ettepanekut.

Kui ministeeriumile laekub koolipoolne ja hoolekogu poolt heakskiidetud põhjalikult argumenteeritud ettepanek, milles on selgelt välja toodud, kuidas Kuressaare filiaali sulgemine parandab kooli õpilaste õppe- ja kasvatustööd nüüd ja pikas perspektiivis, ümberkorraldusele on lapsevanemate toetus, ümberkorraldus on koolikorralduslikult vajalik ja mõistlik, väljaehitatud koolihoone edasise kasutuse osas on tehtud mõistlik ettepanek, siis ministeerium kindlasti ettepanekut ka arutab. Enne otsuse langetamist kaasatakse avalikku arutellu kindlasti lapsevanemad, maa- ja linnavalitsus, nõustamiskomisjon, erialaspetsialistid, hoonete omanik Riigi Kinnisvara AS jt.

Ümberkorraldamise otsused tuleb teha kaalutletult, kiirustamata ja huvigruppe kaasates ning seetõttu ei pea lapsed, lapsevanemad, koolitöötajad ega kogukond ka täna muretsema, vaid võivad rahulikult elada väljakujunenud hariduskorralduse järgi.

Raivo Trummal
Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja

Print Friendly, PDF & Email